EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ АТ "РАЙФФАЗЕН БАНК АВАЛЬ"
І. С. Крамаренко, Н. О. Дубогрій

Назад

УДК: 336.7

І. С. Крамаренко, Н. О. Дубогрій

ОЦІНКА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ АТ "РАЙФФАЗЕН БАНК АВАЛЬ"

Анотація

Метою статті є аналіз кредитного портфеля АТ "Райффазен Банк Аваль", визначення причин зростання проблемних кредитів та наведення шляхів зменшення заборгованості клієнтів банку. АТ "Райффайзен Банк Аваль" є найбільшим банком України по наданим кредитам та заборгованості клієнтів. Аналіз кредитного портфеля комерційного банку показує на погіршення його структури, збільшується сума прострочених та списаних кредитів. Вивчено причини щодо збільшення прострочених кредитів клієнтів у АТ "Райффайзен Банк Аваль", які вказують на основні: недосконалість системи показників оцінки фінансового стану позичальників; не застосування бальної або рейтингової оцінки щодо показників оцінки фінансового стану позичальників; не врахування галузевої приналежності підприємств. Запропоновано удосконалити оцінку кредитоспроможності позичальника досліджуваного банку відповідно до постанови Правління НБУ "Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями" від 30.06.2016 № 351. Адже методика містить рейтингове оцінювання позичальника відповідно до розмірів та видів економічної діяльності підприємств.

I. Kramarenko, N. Dubogry

APPRAISAL OF LOAN PORTFOLIO OF JSC RAIFFEISEN BANK AVAL

Summary

The purpose of the article is to analyze the loan portfolio of Raiffeisen Bank Aval, determination of the reasons for the growth of problem loans and ways to reduce the debts of the bank's clients. Raiffeisen Bank Aval is the largest Ukrainian bank for granted loans and arrears of clients. The analysis of the loan portfolio of a commercial bank shows a deterioration in its structure, increasing the amount of overdue and write-off loans. The reasons for increasing clients' overdue loans in Raiffeisen Bank Aval are pointed out, which indicate the main: imperfection of the system of indicators for assessing the financial condition of borrowers; not the use of a ball or rating assessment of the indicators of the assessment of the financial condition of borrowers; not taking into account branch affiliation of enterprises. It is proposed to improve the assessment of the borrower's creditworthiness of the investigated bank in accordance with the NBU Board's Resolution "On Approval of the Regulation on Determining the Size of Credit Risk by Bank of Ukraine for Active Banking Operations" dated June 30, 2016 No. 351. The methodology contains a rating assessment of the borrower according to the size and types of economic activity of enterprises.

№ 2 2018, стор. 88 - 91

Кількість переглядів: 1469

Відомості про авторів

І. С. Крамаренко

к. е. н., доцент, декан факультету права та соціально-інформаційних технологій, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ "Університет "Україна", м. Миколаїв

I. Kramarenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Dean of the Faculty of Law and Social and Information Technologies, Mykolaiv Interregional Institute for Human Development of the University "University" Ukraine ", Mykolaiv


Н. О. Дубогрій

магістр спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування", Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ "Університет "Україна", м. Миколаїв

N. Dubogry

Master of specialty "Finance, Banking and Insurance", Mykolayiv Interregional Institute of Human Development of the University "University "Ukraine", Mykolaiv

Як цитувати статтю

Крамаренко І. С., Дубогрій Н. О. Оцінка кредитного портфеля ат "райффазен банк аваль". Економіка та держава. 2018. № 2. С. 88–91.

Kramarenko, I. and Dubogry, N. (2018), “Appraisal of loan portfolio of jsc raiffeisen bank aval”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 88–91.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.