EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

MODERN MODEL OF HARMONIZATION OF ECONOMIC TNCS' INTERESTS IN THE CONTEXT OF SYSTEMIC TRANSFORMATION OF THE WORLD ECONOMY
K. Zhylenko

Назад

УДК: 339.92

K. Zhylenko

MODERN MODEL OF HARMONIZATION OF ECONOMIC TNCS' INTERESTS IN THE CONTEXT OF SYSTEMIC TRANSFORMATION OF THE WORLD ECONOMY

Summary

Mathematical, analytical and abstract-logical methods allowed analyzing a dynamics, tendencies and priorities of economic TNCs' interests in the context of systemic transformation of the world economy. The methodological base of research was made Ukrainian scientific works and foreign scientists and leading specialists, statistical and analytical materials of international organizations. At the current stage of development of almost all the transnational corporations hold the strategy of obtaining and using a global economic advantage. According to this strategy, the distribution of subsidiaries by country and industry are aimed at maximizing the welfare of the corporation as a whole, rather than its individual links; orientation to long-term sustainable profit-making.
Depending on the degree of coincidence of these interests, the nature of the impact of TNCs on the national economy is determined. It should be noted that the transnational corporation operates in three spheres at the same time: in the economy of the home country of the parent company, in the national economy of the host country and in the world economy as a whole. That is why, if the economic interests of TNCs and the subjects of the national economy do not coincide, it is rather difficult to influence the transnational corporation in the framework of national methods of market regulation.

К. М. Жиленко

СУЧАСНІ МОДЕЛІ ГАРМОНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ ТНК В УМОВАХ СИСТЕМНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Використання математичних, аналітичних та абстрактно — логічних методів дозволило проаналізувати динаміку, тенденції, пріоритетні напрями економічних інтересів ТНК в контексті систематичного перетворення світової економіки. Методологічна основа дослідження сформована науковими роботами українських та зарубіжних вчених, провідних фахівців, статистичні і аналітичні матеріалами міжнародних організацій.
На сучасному етапі розвитку практично всі транснаціональні корпорації дотримуються стратегії отримання та використання глобальних економічних переваг. Згідно з даною стратегією розміщення дочірніх підрозділів в країнах і галузях спрямовано на максимізацію рівня економічних ефектів корпорації в цілому, а не окремих її ланок; орієнтацію на довгострокове стійке отримання прибутку.
Визначені форми функціонування ТНК при формуванні загального рівня конкурентоспроможності в умовах глобалізації світової економіки. Зазначено, що міжнародні корпорації діють одночасно в трьох сферах: в економіці країни -походження головної компанії, в народному господарстві країни-реципієнта та в світовій економіці в цілому. В результаті, якщо економічні інтереси ТНК та національної економіки не збігаються, то важко вплинути на міжнародну корпорацію в контексті національних методів регулювання ринку.

№ 2 2018, стор. 77 - 81

Кількість переглядів: 793

Відомості про авторів

K. Zhylenko

Ph.D., Assistant Professor, Department of management and tourist business, Dniprovskyi national University by Oles Honchar

К. М. Жиленко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Як цитувати статтю

Zhylenko, K. (2018), “Modern model of harmonization of economic tncs' interests in the context of systemic transformation of the world economy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 77–81.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.