EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН І НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
Д. В. Долбнєва

Назад

УДК: 657.422

Д. В. Долбнєва

СУЧАСНИЙ СТАН І НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ

Анотація

У статті розглянуто основні показники, які характеризують тенденції розвитку ринку аудиту в Україні за останні чотири роки, систематизовано ключові проблеми, які мають місце у професійній діяльності аудиторів, аудиторських фірм і унеможливлюють успішний розвиток аудиторської діяльності в умовах застосування МСА в цілому. Вивчення сутності законодавчих актів, які регулюють питання проведення аудиту та здійснення аудиторської діяльності в Україні та країнах Єврейського Союзу свідчить про їх суттєві в концептуальному плані відмінності. З огляду на це визначено необхідність врегулювання законодавства в сфері аудиту в Україні, створення незалежного суспільного органу з нагляду за аудиторами, а також обгрунтовано напрями удосконалення аудиторської діяльності з метою приведення у відповідність законодавчої бази та методології проведення аудиту в Україні до міжнародних стандартів і вимог законодавства Європейського Союзу.

D. Dolbneva

THE MODERN STATE AND DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF AUDIT ACTIVITY IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION OF UKRAINE AND APPLICATION OF INTERNATIONAL STANDARDS

Summary

The article describes the main indexes which characterize the trends in the development of audit market in Ukraine over the past four years, systematizes the key problems that occur in the professional activities of auditors, auditing firms and make it impossible for the successful development of auditing activities in the application of ISAS in the whole.
The study of the essence of legislative acts regulating the issues of audit and implementation of audit activities in Ukraine and countries of the European Union testifies to their significant conceptually different.
Taking into account it a certain necessity of settlement of legislation in the field of audit in Ukraine, the creation of an independent public organ is from a supervision after public accountants, and also grounded directions of improvement of audit activity with the purpose of bringing to conformity of legislative base and methodology of audit in Ukraine to the international standards and requirements of legislation of European Union.

№ 2 2018, стор. 72 - 76

Кількість переглядів: 1373

Відомості про авторів

Д. В. Долбнєва

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, факультет управління фінансами та бізнесу, Львівський національний університет ім. Івана Франка

D. Dolbneva

PhD in Economics, Associate Professor department of accounting and auditing the faculty Financial management and business, Ivan Franko National University of Lviv

Як цитувати статтю

Долбнєва Д. В. Сучасний стан і напрями удосконалення аудиторської діяльності в умовах європейської інтеграції України та застосування міжнародних стандартів . Економіка та держава. 2018. № 2. С. 72–76.

Dolbneva, D. (2018), “The modern state and directions of improvement of audit activity in the conditions of european integration of Ukraine and application of international standards”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 72–76.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.