EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
Ю. Ю. Вергелюк

Назад

УДК: 336.22

Ю. Ю. Вергелюк

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

Анотація

У статті обгрунтовано необхідність окреслення теоретичних засад формування податкового потенціалу фінансового ринку, що й зумовило формулювання мети: узагальнення та систематизація та вдосконалення існуючих теоретичних положень формування податкового потенціалу фінансового ринку. Здійснено огляд наукових підходів щодо трактування сутності поняття "податковий потенціал", серед яких вивчено та критично оцінено суб'єктний та ресурсний підходи. Вдосконалено класифікацію податкового потенціалу, зокрема в частині доповнення ознак. Встановлено, що податковий потенціал фінансового ринку перебуває в ієрархічній підпорядкованості фіскального потенціалу країни. Із позиції ресурсного підходу до трактування податкового потенціалу, запропоновано визначення податкового потенціалу фінансового ринку. Здійснено опис факторів, що впливають на формування податкового потенціалу фінансового ринку. Теоретичні засади формування податкового потенціалу лежать в основі практичного дослідження у цьому напрямі, зокрема аналізі податкового потенціалу фінансового ринку.

Yu. Vergeliuk

THEORETICAL BASICS OF FORMATION OF THE FINANCIAL MARKET'S TAX POTENTIAL

Summary

In the article is substantiates the need to identify the theoretical basics of formation of the financial market's tax potential that caused the formulation of the main aim: generalization, systematization and improvement of existing theoretical basics of formation of the financial market's tax potential. Reviewed scientific approaches on the interpretation of the essence of the concept "tax potential" and among them are studied and critically evaluated subjective and resource approaches. Also was improved the classification of tax potential in part of adding the features. It is found that the financial market's tax potential is in a hierarchical subordination with the fiscal potential of the country. Based on the resource approach to the interpretation of tax potential, was proposed the definition of the financial market's tax potential. The description of the factors that influence formation of the financial market's tax potential was made. Theoretical basics of the formation of the tax potential are the basement of the practical research in this direction, in particular in the analysis of the financial market's tax potential.

№ 2 2018, стор. 62 - 65

Кількість переглядів: 1072

Відомості про авторів

Ю. Ю. Вергелюк

к. е. н., доцент кафедри фінансових ринків, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

Yu. Vergeliuk

PhD in Economics, associate professor of department of financial markets, University of the state fiscal service of Ukraine, Irpin

Як цитувати статтю

Вергелюк Ю. Ю. Теоретичні засади формування податкового потенціалу фінансового ринку. Економіка та держава. 2018. № 2. С. 62–65.

Vergeliuk, Yu. (2018), “Theoretical basics of formation of the financial market's tax potential”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 62–65.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.