EnglishНа русском

ПАРИТЕТ ВАЛЮТ ЯК ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ СТАНУ ФОНДОВИХ РИНКІВ СВІТУ І РУХУ КАПІТАЛУ
О. В. Ярошевська

УДК: 336.7

О. В. Ярошевська

к. е. н., доцент кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ПАРИТЕТ ВАЛЮТ ЯК ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ СТАНУ ФОНДОВИХ РИНКІВ СВІТУ І РУХУ КАПІТАЛУ

G. Jaroshevskaja

PhD of Economics, Senior Lecturer, Associate Professor of Department of Economics, Classical Private University, Zaporizhzhya

THE PARTITE OF CURRENCIES AS A REVIEW OF THE STATE OF THE STOCK MARKETS OF THE WORLD AND CAPITAL MOVEMENT

У статті здійснено технічний аналіз курсу національної та іноземних валют: пари євро/долар та ієни. Результати технічного аналізу обгрунтовано з позиції макроекономічної ситуації та політичних аспектів досліджуваного періоду. Визначено тенденції курсу валютних пар залежно від впливу політичних змін та стану соціально-економічної системи держав. Доведено, що паритет валют є віддзеркаленням стану фондових ринків, а взаємна залежність економік країн світу обумовлює необхідність збереження макроекономічної рівноваги у динаміці та пошуку нових, взаємовигідних та компромісних інструментів як державного регулювання, так і управління рухом капіталу.

The article provides technical analysis of the course of national and foreign currencies: euro / dollar and yen pairs. The results of the technical analysis are based on the position of the macroeconomic situation and the political aspects of the investigated period. The trends of currency pairs depending on the influence of political changes and the state of the socio-economic system of states are determined. It is proved that parity of currencies is a reflection of the state of stock markets, and the mutual dependence of the economies of the countries of the world necessitates the preservation of the macroeconomic equilibrium in the dynamics and the search for new, mutually beneficial and compromise instruments of both state regulation and the management of capital movements.

№ 2 2018, стор. 56 - 61

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12