EnglishНа русском

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНОЇ СТРАТЕГІЇ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
І. О. Сєвідова

УДК: 631.11.002:339.564

І. О. Сєвідова

к. е. н., доцент кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНОЇ СТРАТЕГІЇ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

I. Sevidova

PhD (Econ.), Docent, Department of applied economics and international economic relations of V. Dokuchajev Kharkiv National Agrarian University

PRIORITY DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF AGRARIAN ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS

У статті досліджено сучасну аграрну політику спрямовану на сталий розвиток сільського господарства та сільських територій. Наведено основні теоретичні аспекти досягнення конкурентоспроможних показників агропродовольчого виробництва, розширення внутрішнього продовольчого ринку, скорочення обсягів реалізованої імпортної продукції, забезпечення продовольчої безпеки країни. Викладено результати наукових досліджень, присвячених визначенню напрямів реалізації експортоорієнтованої стратегії сільськогосподарськими підприємствами в умовах сучасного розвитку економіки на основі інтеграційної взаємодії. Розглянуто й обгрунтовано організаційний аспект виникнення і розвитку інтеграційної ініціативи аграрних підприємств. Визначено перелік першочергових заходів, які повинна передбачати стратегія розвитку підприємств галузі овочівництва.

The article researches the modern agrarian policy that is aimed at the development of agriculture and rural areas. It presents the main theoretical asoects of reaching increased competitiveness of agricultural production, expanding the internal food market, reducing the volume of realised imported goods, ensuring food security of the country. The article presents the results of scientific research devoted to determining the directions of realisation of export-oriented strategy of agricultural enterprises in the conditions of modern economic development on the basis of integrational interaction. The organizational aspect of the emergence and development of the integrational initiative of agricultural enterprises is considered and grounded. The list of priority measures, which should include the strategy of development of enterprises of the vegetable industry, is determined.

№ 2 2018, стор. 46 - 49

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12