EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГЕНЕЗИС ПІДПРИЄМНИЦТВА — РУШІЙНИЙ ФАКТОР СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ
Т. І. Олійник

Назад

УДК: 331.334.7.658

Т. І. Олійник

ГЕНЕЗИС ПІДПРИЄМНИЦТВА — РУШІЙНИЙ ФАКТОР СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ

Анотація

У статі розглянуто економічну природу і зміст підприємництва, його еволюцію від витоків до організованої цілеспрямованої системи, негативні і позитивні риси. Узагальнено теоретико-методичні підходи до визначення підприємництва, його ролі та значення у розвитку економіки. Розкрито найбільш поширені науково-методичні підходи до визначення підприємництва у становленні ринкової національної економіки. Визначено напрям сучасної економічної науки, яка розглядає питання підприємництва і першочерговою метою вбачає розробку дієвих інструментів, спрямованих на вирішення питань сталого соціально-економічного розвитку. Показано важливість підприємництва для економічного зростання і необхідність стимулювання в умовах соціально спрямованої ринкової системи. Розглянуто теорію підприємництва як особливий вид ризикованої діяльності та здібності підприємця. Виокремлено напрям, за яким розвивалося дослідження підприємництва та напрям, що акцентує увагу на соціально-економічних питаннях підприємництва.

T. Oliinyk

GENESIS OF ENTREPRENEURSHIP IS A DRIVING FACTOR IN THE SOCIO-ECONOMIC GROWTH OF NATIONAL INTERESTS

Summary

The article examines the economic nature and content of entrepreneurship, its evolution from the origins to the organized target system, negative and positive features. Theoretical and methodical approaches to the definition of entrepreneurship, its role and importance in economic development are generalized. The most popular scientific and methodical approaches to the definition of entrepreneurship in the formation of a market economy are revealed. The direction of contemporary economic science, which considers the issues of entrepreneurship, is determined and the primary goal is the development of effective tools aimed at solving sustainable socio-economic development issues. It is shown the importance of entrepreneurship for economic growth and the need for stimulation in a socially oriented market system. The theory of entrepreneurship is considered as a special kind of risky activity and entrepreneur's ability. The direction in which the study of entrepreneurship developed and the direction that focuses on socio-economic issues of entrepreneurship is singled out.

№ 2 2018, стор. 42 - 45

Кількість переглядів: 1124

Відомості про авторів

Т. І. Олійник

к. е. н., доцент кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

T. Oliinyk

Ph.D, associate professor of economics, entrepreneurship and enterprise management, National University Oles Honchar Dnipro

Як цитувати статтю

Олійник Т. І. Генезис підприємництва — рушійний фактор соціально-економічного зростання загальнонаціональних інтересів. Економіка та держава. 2018. № 2. С. 42–45.

Oliinyk, T. (2018), “Genesis of entrepreneurship is a driving factor in the socio-economic growth of national interests”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 42–45.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.