EnglishНа русском

СТРУКТУРИЗАЦІЯ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА З ОЦІНКОЮ СТУПЕНЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ
Ю. І. Буріменко, Т. А. Пінчук

УДК: 338.4(075.8)

Ю. І. Буріменко

д. техн. н., професор кафедри управління проектами та системного аналізу, Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова, м. Одеса

Т. А. Пінчук

старший викладач кафедри менеджменту та маркетингу, Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова, м. Одеса

СТРУКТУРИЗАЦІЯ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА З ОЦІНКОЮ СТУПЕНЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Yu. Burimenko

Doctor of technical sciences, professor, Department of Project Management and System Analysis, Odessa National Academy of Communications named after О.S. Popov, Ukraine

T. Pinchuk

Senior Lecturer, Department of Management and Marketing, Odessa National Academy of Communications named after О.S. Popov, Ukraine

STRUCTURING PROGRAMS OF DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE WITH EVALUATION OF THE UNCERTAINTY OF FUNCTIONAL RESULTS

Запропоновано формальний метод опису структури робіт по реалізації програми розвитку підприємства. Надано метод оцінки характеристик структури робіт в ймовірнісній і нечіткій постановці. Він дозволяє проводити більш ефективне планування програми розвитку підприємства в умовах невизначеності. Важливе значення також має здібність програми розвитку діяти в ринкових умовах з урахуванням жорсткої конкуренції. В цій ситуації не тільки важливо, але й необхідно проводити ретельне дослідження основних напрямків та можливостей ймовірних конкурентів. Для цього дуже важливо оцінювати можливі перспективи розвитку найбільш успішних вітчизняних та закордонних підприємств.

A formal method of describing the structure of implementation of the enterprise development program is proposed. The method of evaluating the characteristics of the structure of work in a probabilistic and fuzzy environment is given. It allows for more effective planning of the enterprise development program in uncertain conditions. Also important is the ability of the development program to operate in market conditions, taking into account fierce competition. In such a situation, not only is it important, but it is also necessary to conduct thorough study of the main areas and capabilities of potential competitors. It is very important for this purpose to evaluate the possible prospects for the development of the most successful national and foreign enterprises.

№ 2 2018, стор. 29 - 31

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12