EnglishНа русском

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО БАЛАНСУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
М. З. Згуровський, О. А. Гавриш, Н. Є. Скоробогатова, А. Д. Кухарук

УДК: 332.05

М. З. Згуровський

д. т. н., професор, академік НАН України, ректор, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

О. А. Гавриш

д. т. н., професор, декан факультету менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

Н. Є. Скоробогатова

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

А. Д. Кухарук

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО БАЛАНСУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

M. Zgurovsky

Doctor of Technical Sciences, professor, academician of NAS of Ukraine, rector of National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

O. Gavrish

Doctor of Technical Sciences, Professor, dean of the Faculty of Management and Marketing, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

N. Skorobogatova

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of International Economics, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

A. Kukharuk

Candidate of Economic Science, Associate Professor of the Department of International Economics, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

PROVIDING THE SOCIAL AND ECONOMIC BALANCE OF UKRAINE'S REGIONAL DEVELOPMENT

Статтю присвячено розвитку науково-методичних положень щодо забезпечення соціально-економічного балансу регіонального розвитку України. В ході дослідження проведено динамічний аналіз особливостей розвитку регіонів за соціальною та економічною складовими. Оцінено рівень розвитку підприємницької діяльності, людського потенціалу та інституційного забезпечення областей України за методологією неприбуткової організації "Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку" та зазначено стійку тенденцію серед регіонів-лідерів. На основі проведеного кореляційного аналізу між індексом підприємницької діяльності, рівнем розвитку людського потенціалу та інституційним розвитком виявлено дисбаланс між економічною та соціальною складовими сталого розвитку регіонів України. Проведене дослідження дозволило довести тезу про прямий вплив людського потенціалу на активність підприємницької діяльності та інституційного розвитку з метою забезпечення збалансованого регіонального розвитку держави.

The article is devoted to the development of scientific and methodological statements on providing the social and economic balance of Ukraine's regional development. A dynamic analysis of social and economic components of regional development was conducted. The study highlights the results of analysis of the level of entrepreneurial activity development, the human potential, and the institutional support of Ukrainian regions by the methodology of the non-profit organization "World data center of geoinformatics and sustainable development", and a steady trend among the regions-leaders is noted. Based on the calculated correlation of entrepreneurial activity, the index of entrepreneurship, and he level of human potential and the institutional development, there was identified an imbalance between the economic and social components of the Ukrainian regions' sustainable development. The conducted study contributes proving the hypothesis concerning human potential direct impact on the entrepreneurial activity and institutional development and its role in balancing the state's regional development.

№ 2 2018, стор. 11 - 15

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12