EnglishНа русском

НОВІ ВИМОГИ НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ, ОЦІНКИ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
М. М. Ігнатенко, Н. П. Новак

УДК: 631.16:332.33

М. М. Ігнатенко

д. е. н., професор, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди, м. Переяслав-Хмельницький

Н. П. Новак

д. е. н., доцент, Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон

НОВІ ВИМОГИ НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ, ОЦІНКИ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

M. Ignatenko

doctor of economics sciences, professor, Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University, Pereyaslav-Khmelnytsky

N. Novak

doctor of economics sciences, associate professor, Kherson State Agrarian University, Kherson

NEW REQUIREMENTS OF NORMATIVE AND LEGISLATIVE SUPPORT OF ACCOUNTING, ESTIMATION AND TAXATION OF THE USE OF LAND RESOURCES

У статті виявлено нові вимоги нормативно-законодавчого забезпечення та адміністрування плати за землю. Встановлено, що їх перевагою є залежність від рентних особливостей землекористування та розміщення земельних ділянок. У статті обгрунтовано методичні рекомендації оцінки та плати за землю. Наведено кількісні обсяги податкових надходжень, їх динаміка. Це дозволило визначити порівняну ефективність оподаткування та її чинники. Обгрунтовано також значення податкових надходжень у вирішенні раціонального використання та відтворення земельних ресурсів, забезпеченні місцевих бюджетів, вирішенні соціальних проблем сільських територій.

The article reveals new requirements of normative-legislative support and administration of payment for land. It is established that their advantage is dependence on rental features of land use and placement of land plots. The article substantiates the methodical recommendations of evaluation and payment for land. The quantitative volumes of tax revenues, their dynamics are presented. This made it possible to determine the comparative effectiveness of taxation and to determine its factors. It also substantiates the importance of tax revenues in solving rational use and reproduction of land resources, ensuring local budgets, and solving social problems in rural areas.

№ 2 2018, стор. 4 - 6

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12