EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НОВІ ВИМОГИ НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ, ОЦІНКИ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
М. М. Ігнатенко, Н. П. Новак

Назад

УДК: 631.16:332.33

М. М. Ігнатенко, Н. П. Новак

НОВІ ВИМОГИ НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ, ОЦІНКИ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Анотація

У статті виявлено нові вимоги нормативно-законодавчого забезпечення та адміністрування плати за землю. Встановлено, що їх перевагою є залежність від рентних особливостей землекористування та розміщення земельних ділянок. У статті обгрунтовано методичні рекомендації оцінки та плати за землю. Наведено кількісні обсяги податкових надходжень, їх динаміка. Це дозволило визначити порівняну ефективність оподаткування та її чинники. Обгрунтовано також значення податкових надходжень у вирішенні раціонального використання та відтворення земельних ресурсів, забезпеченні місцевих бюджетів, вирішенні соціальних проблем сільських територій.

M. Ignatenko, N. Novak

NEW REQUIREMENTS OF NORMATIVE AND LEGISLATIVE SUPPORT OF ACCOUNTING, ESTIMATION AND TAXATION OF THE USE OF LAND RESOURCES

Summary

The article reveals new requirements of normative-legislative support and administration of payment for land. It is established that their advantage is dependence on rental features of land use and placement of land plots. The article substantiates the methodical recommendations of evaluation and payment for land. The quantitative volumes of tax revenues, their dynamics are presented. This made it possible to determine the comparative effectiveness of taxation and to determine its factors. It also substantiates the importance of tax revenues in solving rational use and reproduction of land resources, ensuring local budgets, and solving social problems in rural areas.

№ 2 2018, стор. 4 - 6

Кількість переглядів: 800

Відомості про авторів

М. М. Ігнатенко

д. е. н., професор, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди, м. Переяслав-Хмельницький

M. Ignatenko

doctor of economics sciences, professor, Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University, Pereyaslav-Khmelnytsky


Н. П. Новак

д. е. н., доцент, Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон

N. Novak

doctor of economics sciences, associate professor, Kherson State Agrarian University, Kherson

Як цитувати статтю

Ігнатенко М. М., Новак Н. П. Нові вимоги нормативно-законодавчого забезпечення обліку, оцінки та оподаткування використання земельних ресурсів. Економіка та держава. 2018. № 2. С. 4–6.

Ignatenko, M. and Novak, N. (2018), “New requirements of normative and legislative support of accounting, estimation and taxation of the use of land resources”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 4–6.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.