EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ МОЛОДІЖНОГО РИНКУ ПРАЦІ
Ю. В. Іриневич

Назад

УДК: 331.5-053.81(477)

Ю. В. Іриневич

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ МОЛОДІЖНОГО РИНКУ ПРАЦІ

Анотація

Статтю присвячено статистичному вивченню основних тенденцій функціонування молодіжного ринку праці України за 2006—2016 роки. Визначено сутність молодіжного ринку праці. Проаналізовано сучасні тенденції економічно активної, зайнятості та безробіття молоді за допомогою абсолютних, відносних та середніх величин динаміки. Здійснено аналіз структури економічно активної молоді, в тому числі оцінено вплив зайнятої та безробітної молоді на неї. Проаналізовано питому вагу зайнятої молоді на ринку праці України за досліджуваний період. Надано характеристику сучасних рівнів зайнятості та безробіття молоді віком від 15 до 24 років в Україні та здійснене міжнародне зіставлення з країнами Європейського Союзу у 2006—2016 рр. Надано характеристику сучасного молодіжного безробіття та рівня працевлаштування в Україні. Розглянуто актуальні проблеми безробіття серед молоді.

Yu. Irynevych

DETERMINATION OF THE MAIN TENDENCIES OF FUNCTIONING OF THE YOUTH LABOR MARKET

Summary

The article is devoted to the statistical study of the main tendencies of functioning of the youth labor market in Ukraine in 2006—2016 years. The essence of the youth labor market is determined. The modern tendencies of economically active, employed and unemployed youth are analyzed using absolute, relative and average values of dynamics. An analysis of the structure of economically active young people, including the impact of the employed and unemployed youth on it has been outlined. The specific weight of the employed youth on the labor market of Ukraine for the study period was analyzed. The characteristics of the current levels of employment and unemployment of young people aged 15—24 years in Ukraine are presented and internationally compared with the countries of the European Union in 2006 and 2016. The characteristic of modern youth unemployment and level of employment in Ukraine are given. The urgent problems of unemployment among young people are considered.

№ 1 2018, стор. 114 - 119

Кількість переглядів: 997

Відомості про авторів

Ю. В. Іриневич

аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

Yu. Irynevych

PhD student, Kiev National Economic University named after Vadim Getman, Kiev

Як цитувати статтю

Іриневич Ю. В. Визначення основних тенденцій функціонування молодіжного ринку праці. Економіка та держава. 2018. № 1. С. 114–119.

Irynevych, Yu. (2018), “Determination of the main tendencies of functioning of the youth labor market”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 114–119.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.