EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ
І. І. Чавичалов

Назад

УДК: 658:331.108

І. І. Чавичалов

РОЗВИТОК УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ

Анотація

Доведено, що розвиток тісно пов'язано з функціонуванням і відображає діалектичну єдність основних тенденцій соціально-економічної системи. Розглянуто підходи до визначення розвитку школою організаційної трансформації, авторами концепції органічного розвитку організації. На сьогоднішній день зміст категорії "розвиток" тісно пов'язаний з організаційним контекстом, бо розвиток персоналу розглядається як частина системи управління персоналом в організації.
Уточнено сферу використання терміну "навчання персоналу", його місце і зміст у порівнянні з іншими поняттями. Запропоновано під навчанням розуміти цілеспрямовану діяльність, спрямовану на формування і закріплення в управлінського персоналу знань, умінь, навичок і компетенцій, визначених посадовою профілем з метою забезпечення ефективного виконання своєї діяльності.
Доведено, що склалося дві думки про розвиток персоналу — в широкому і вузькому сенсі. Розвиток управлінського персоналу в широкому сенсі розглядається як цільова функція організації із забезпечення життєдіяльності, орієнтована на збереження, розвиток і збільшення управлінського потенціалу організації. У цій інтерпретації розвиток персоналу включає в себе практично всі процеси в галузі управління персоналом, у т.ч. побори, адаптацію, розстановку, навчання, розвиток кар'єри, кадрове адміністрування і управлінську діяльність.
Розвиток управлінського персоналу у вузькому сенсі постає як альтернатива і доповнення процесу навчання персоналу, протиставляючи нормативному, організаційно-детермінованому підходу пошуковий, дослідницький підхід, який зініціюється самим об'єктом розвитку — співробітником.

I. Chavychalov

DEVELOPMENT OF THE MANAGERIAL PERSONNEL OF THE ENTERPRISE: PROBLEMS OF DEFINITION

Summary

It has been proved that development is closely related to the functioning and reflects the dialectical unity of the main tendencies of the socio-economic system. Different approaches to the definition of development have been studied by the school of organizational transformation, authors of the concept of organic development of the organization. To date, the content of the category "development" is closely linked to the organizational context because personnel development is viewed aspart of the system of human resources management in the organization.
There has been specified the application area of the "training of the personnel" term, its place and content in comparison with other concepts.
It is suggested that training should be understood as a purposeful activity aimed at the formation and consolidation in the managerial personnel of the knowledge, skills and competences defined by the Job Competency Profile in order to ensure the effective performance of their activities.
It has been proved that there are two thoughts about the development of the personnel — in a broad and narrow sense. The development of managerial personnel in a broadest sense is viewed as a target function of the organization for providing life support,it's focused on preserving, developing and increasing the managerial capacity of the organization. In this interpretation, the development of the personnel includes virtually all the processes in the field of personnel management, including assimilation, adaptation, placement, training, career development, human resources administration and management activities.
The development of managerial personnel in a narrow sense appears as an alternative and complement to the process of the personnel training, which opposes a researching approach initiated by the object of development itself, the employee, to a standard, organizational and deterministic approach.

№ 1 2018, стор. 97 - 100

Кількість переглядів: 868

Відомості про авторів

І. І. Чавичалов

аспірант, Український державний хіміко-технологічний університет

I. Chavychalov

PhD student, Ukrainian State University of Chemical Technology, Dnipro, Ukraine

Як цитувати статтю

Чавичалов І. І. Розвиток управлінського персоналу підприємства: проблеми визначення. Економіка та держава. 2018. № 1. С. 97–100.

Chavychalov, I. (2018), “Development of the managerial personnel of the enterprise: problems of definition”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 97–100.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.