EnglishНа русском

РОЗВИТОК УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ
І. І. Чавичалов

УДК: 658:331.108

І. І. Чавичалов

аспірант, Український державний хіміко-технологічний університет

РОЗВИТОК УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ

I. Chavychalov

PhD student, Ukrainian State University of Chemical Technology, Dnipro, Ukraine

DEVELOPMENT OF THE MANAGERIAL PERSONNEL OF THE ENTERPRISE: PROBLEMS OF DEFINITION

Доведено, що розвиток тісно пов'язано з функціонуванням і відображає діалектичну єдність основних тенденцій соціально-економічної системи. Розглянуто підходи до визначення розвитку школою організаційної трансформації, авторами концепції органічного розвитку організації. На сьогоднішній день зміст категорії "розвиток" тісно пов'язаний з організаційним контекстом, бо розвиток персоналу розглядається як частина системи управління персоналом в організації.
Уточнено сферу використання терміну "навчання персоналу", його місце і зміст у порівнянні з іншими поняттями. Запропоновано під навчанням розуміти цілеспрямовану діяльність, спрямовану на формування і закріплення в управлінського персоналу знань, умінь, навичок і компетенцій, визначених посадовою профілем з метою забезпечення ефективного виконання своєї діяльності.
Доведено, що склалося дві думки про розвиток персоналу — в широкому і вузькому сенсі. Розвиток управлінського персоналу в широкому сенсі розглядається як цільова функція організації із забезпечення життєдіяльності, орієнтована на збереження, розвиток і збільшення управлінського потенціалу організації. У цій інтерпретації розвиток персоналу включає в себе практично всі процеси в галузі управління персоналом, у т.ч. побори, адаптацію, розстановку, навчання, розвиток кар'єри, кадрове адміністрування і управлінську діяльність.
Розвиток управлінського персоналу у вузькому сенсі постає як альтернатива і доповнення процесу навчання персоналу, протиставляючи нормативному, організаційно-детермінованому підходу пошуковий, дослідницький підхід, який зініціюється самим об'єктом розвитку — співробітником.

It has been proved that development is closely related to the functioning and reflects the dialectical unity of the main tendencies of the socio-economic system. Different approaches to the definition of development have been studied by the school of organizational transformation, authors of the concept of organic development of the organization. To date, the content of the category "development" is closely linked to the organizational context because personnel development is viewed aspart of the system of human resources management in the organization.
There has been specified the application area of the "training of the personnel" term, its place and content in comparison with other concepts.
It is suggested that training should be understood as a purposeful activity aimed at the formation and consolidation in the managerial personnel of the knowledge, skills and competences defined by the Job Competency Profile in order to ensure the effective performance of their activities.
It has been proved that there are two thoughts about the development of the personnel — in a broad and narrow sense. The development of managerial personnel in a broadest sense is viewed as a target function of the organization for providing life support,it's focused on preserving, developing and increasing the managerial capacity of the organization. In this interpretation, the development of the personnel includes virtually all the processes in the field of personnel management, including assimilation, adaptation, placement, training, career development, human resources administration and management activities.
The development of managerial personnel in a narrow sense appears as an alternative and complement to the process of the personnel training, which opposes a researching approach initiated by the object of development itself, the employee, to a standard, organizational and deterministic approach.

№ 1 2018, стор. 97 - 100

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

проректор з наукової роботи ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор