EnglishНа русском

ІНФЛЯЦІЯ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ФАКТОР ВПЛИВУ НА ДОБРОБУТ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
В. І. Кифяк, А. М. Бабчук, К. І. Рудько

УДК: 338.001.36(477)

В. І. Кифяк

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

А. М. Бабчук

студентка, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

К. І. Рудько

студентка, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ІНФЛЯЦІЯ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ФАКТОР ВПЛИВУ НА ДОБРОБУТ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

V. Kyfiak

Ph.D. in Economics, assistant of the Department of business economics and human resource management, Chernivtsi Yurii Fedkovych National University

A. Babchuk

student of the Chernivtsi Yuriy Fedkovich National University

K. Rudko

student of the Chernivtsi Yuriy Fedkovich National University

INFLATION AS THE MAIN DETERMINANT OF THE IMPACT ON THE WELFARE OF THE UKRAINIAN POPULATION

У статті розкрито сутність та економічний зміст інфляції, розглянуто теоретичні та практичні підходи до сутності номінальної та реальної заробітної плати як основного індикатора добробуту населення. На основі системи статистичних показників проаналізовано вплив інфляційного процесу на доходи українців. Проведено емпіричний аналіз впливу інфляції на рівень життя населення в Україні, шляхом визначення залежності між індексом споживчих цін та індексом людського розвитку. Визначено основні напрями зменшення темпів інфляції, а тим самим скорочення розбіжностей між номінальними та реальними доходами.

The essence and the economic sense of the inflation are revealed in the article. Theoretical and practical approaches to the nature of nominal and real wages, as the main indicator of the welfare of the Ukrainian people are reviewed. The impact of the inflation process on the income of Ukrainian households on the basis of the system of statistical data was analysed. The article contains empirical analysis of the effect of inflation on population level in Ukraine by determining the correlation between the consumer price index and the human development index. The keyways of the in the inflation rate decreasing and thus reducing the difference between the nominal and real income in Ukraine were proposed.

№ 1 2018, стор. 86 - 90

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12