EnglishНа русском

МІЖРЕГІОНАЛЬНА КОНВЕРГЕНЦІЯ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
М. О. Проскуріна

УДК: 332.135

М. О. Проскуріна

к. е. н., доцент, доцент кафедри мистецтв, Київський університет культури

МІЖРЕГІОНАЛЬНА КОНВЕРГЕНЦІЯ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

M. Proskurina

PhD in Economics, Associated Professor, Associated Professor of Arts, Kyiv University of Culture

INTER-REGIONAL CONVERGENCE AS A FACTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT

Статтю присвячено розгляду передумов та сутності концепції конвергенції. Цей підхід спирається на припущення про тісний взаємозв'язок та взаємообумовленість динаміки розвитку регіону та темпів розвитку його сусідів. Зазначений принцип покладено в основу більшості рекомендацій від міжнародних організацій щодо моделей соціально-економічного розвитку країн, що розвиваються. Не зважаючи на значний промисловий та інтелектуальний потенціал, Україна за рядом показників знаходиться серед слаборозвинутих країн, а отже вразливих з соціально-економічної точки зору. Це означає, ризик надмірної залежності від сусідів та перепони для визначення і побудови незалежної економічної системи. В статті розглянуто передумови виникнення явища конвергенції. Окреслено негативні наслідки подібного впливу. Проведено теоретичний аналіз зв'язку між сталим розвитком та конвергенцією.

The article is devoted to the consideration of the prerequisites and the essence of the convergence concept. This approach is based on the assumption of close interconnection and interdependence of the region's development dynamics and the pace of development of its neighbors. This principle is the basis for most recommendations of international organizations concerning models of socio-economic development in developing countries. In spite of significant industrial and intellectual potential, Ukraine on the assumption of a number of indicators is among the underdeveloped countries, and therefore vulnerable from a socio-economic point of view. This highlights the possibility of a risk of excessive dependence on neighbors and obstacles to defining and building an independent economic system. In the article considered the preconditions for the emergence of the convergence phenomenon. The negative effects of such influence are outlined. A theoretical analysis of the connection between sustainable development and convergence is conducted.

№ 1 2018, стор. 83 - 85

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12