EnglishНа русском

РОЗРОБКА ПРОГРАМИ АУДИТУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Т. О. Меліхова, В. В. Височина

УДК: 657.6:657.44

Т. О. Меліхова

к. е. н., доцент, доцент кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудит, Запорізька державна інженерна академія

В. В. Височина

магістр ОА-16, Запорізька державна інженерна академія

РОЗРОБКА ПРОГРАМИ АУДИТУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

T. Melikhova

Cand. Sci. (Econ.), associate professor of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy

V. Vysochyna

master AA-16 of Zaporizhzhia State Engineering Academy

THE DEVELOPMENT OF PROGRAM OF AUDITING PRODUCTION COSTS TO INCREASE THE FINANCIAL SECURITY OF THE ENTERPRISE

Авторами статті обгрунтовано мету та завдання проведення аудиту витрат на виробництво, розроблено програму аудиту витрат на виробництво для підвищення фінансової безпеки підприємства. У роботі розроблено програму аудиту витрат на виробництво для підвищення фінансової безпеки підприємства, яка включає: анкету, загальний план аудиту, програму аудиту, робочі документи аудитора, а саме для перевірки правильності: визначення залишку витрат на виробництво на початок періоду, віднесення до витрат на виробництво, оформлення первинних документів з витрат на виробництво, віднесення витрат на виробництво до субрахунків, оцінки запасів при надходженні, оцінки запасів при їх використанні, кореспонденції рахунків з витрат на виробництво, відображення вартості у Балансі, визначення залишку витрат на виробництво на кінець періоду. Запропонована методика проведення перевірки надасть змогу аудитору охопити всі аспекти обліку витрат на виробництво на підприємстві, дослідити правильність, своєчасність, законність відображення в обліку витрат на виробництво, вчасно виявити порушення, провести якісний аудит та підвищити фінансову безпеку підприємства.

The authors of the article substantiated the purpose and objectives of the audit of production costs, developed a program of audit of production costs to increase the financial security of the enterprise. The program of audit of production costs for improving the financial security of the enterprise is developed in the work, which includes: a questionnaire, a general audit plan, an audit program, working documents of the auditor, namely for the purpose of checking the accuracy: the definition of the balance of production costs at the beginning of the period, attribution to the cost of production , registration of primary documents on production costs, assignment of production costs to sub-accounts, inventory valuation at the time of receipt, valuation of inventories at their use, correspondence of accounts on the cost of production, reflection of the value in the Balance, determination of the balance of production costs at the end of the period. The proposed method of conducting the verification will enable the auditor to cover all aspects of accounting for production costs at the enterprise, to investigate the correctness, timeliness, legality of the reflection in the accounting of production costs, timely detection of violations, conduct qualitative audit and increase the financial security of the enterprise.

№ 1 2018, стор. 69 - 75

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12