EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГУ СУЧАСНОГО ВИДАВНИЦТВА
Л. П. Шендерівська, М. В. Ужвій

Назад

УДК: 339.138:655.42

Л. П. Шендерівська, М. В. Ужвій

КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГУ СУЧАСНОГО ВИДАВНИЦТВА

Анотація

Визначено роль комплексу маркетингу у забезпеченні ефективності діяльності видавництва. Уточнено поняття "комплекс маркетингу видавництва", що враховує актуальність реалізації диференційованого маркетингу, поглиблення кастомізації, виконання важливої суспільної функції — популяризації читання. Запропоновано авторське визначення поняття "комунікаційна політика видавництва". Визначено основні чинники низької ефективності маркетингового комплексу товару сучасних видавництв. Виявлено актуальну тенденцію в управлінні комплексом маркетингу видавництв — це посилення кооперації між функціональними середовищами видавничої діяльності — авторами, читачами (споживачами), видавництвами, посередниками, кожне з яких стає активним комунікатором. Обгрунтовано доцільність застосування балансу виживання для оптимізації управління товарною політикою. Аргументовано перспективні способи ресурсозаощадження з метою удосконалення цінової політики.
Розроблено напрями удосконалення управління комплексом маркетингу для Видавничого центру "Академія" та для суб'єктів видавничої галузі загалом.

L. Shenderivska, M. Uzhvii

MARKETIG COMPLEX FOR THE MODERN PUBLISHING HOUSE

Summary

The role of marketing complex in ensuring the effectiveness for the publishers is determined. The concept of "marketing complex for the publisher" is specified, taking into account the relevance of the implementation of differentiated marketing, the deepening of customization, and the implementation of an important public function — popularization of reading. The author's definition of the concept "communication policy for the publisher" is offered. The main factors of low efficiency of the marketing complex of goods for the modern publishing houses are determined. The current tendency in the management of marketing complex for the publishers is revealed — it is strengthening of cooperation between the functional environment of publishing activity — authors, readers (consumers), publishing houses, intermediaries, each of which becomes an active communicator. The expediency of using balance of survival for optimization of product policy management is substantiated. Perspective methods of resource saving are argued for the purpose of improving the pricing policy.
Directions for improving the management of marketing complex for the Publishing Center "Academiia" and for the publishing industry as a whole have been developed.

№ 1 2018, стор. 61 - 65

Кількість переглядів: 1027

Відомості про авторів

Л. П. Шендерівська

к. е. н., доцент кафедри менеджменту видавничо-поліграфічної галузі, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

L. Shenderivska

Ph.D. in economics, Associate Professor at the Department of Printing and Publishing Business Management, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv


М. В. Ужвій

магістрантка кафедри менеджменту видавничо-поліграфічної галузі, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

M. Uzhvii

Magistrand at the Department of Printing and Publishing Business Management, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

Як цитувати статтю

Шендерівська Л. П., Ужвій М. В. Комплекс маркетингу сучасного видавництва. Економіка та держава. 2018. № 1. С. 61–65.

Shenderivska, L. and Uzhvii, M. (2018), “Marketig complex for the modern publishing house”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 61–65.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.