EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ ЕКОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Л. М. Очеретько, А. С. Другакова

Назад

УДК: 657.1

Л. М. Очеретько, А. С. Другакова

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ ЕКОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

У статті досліджено сучасний стан методики відображення екологічних витрат у системі обліку. Проаналізовано останні дослідження і публікації з удосконалення обліку екологічних витрат. Визначено відсутність належного інформаційного забезпечення для прийняття рішень в екоменеджменті. Обгрунтовано проблему обліково-інформаційного забезпечення в частині екологічної діяльності, що потребує подальшого поглибленого дослідження. Запропоновано в системі бухгалтерського обліку виділити статті для обліку поточних і загальних екологічних витрат. Розроблено типову форму внутрішньої звітності з обліку екологічних витрат. Запроваджено внести доповнювання до НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" в частині формування інформації про екологічні витрати, у Формі 2 "Звіт про фінансові результати".
Запропоновано внести зміни до П(С)БО 16 "Витрати", в якому чітко оговорити порядок визначення екологічних витрат, їх оцінку, класифікацію та відображення в обліку.

L. Ocheretko, A. Drugakova

IMPROVEMENT OF ACCOUNTING OF ECONOMIC ACTIVITY EXPENDITURE

Summary

The article examines the current state of the method of displaying environmental costs in the accounting system. The latest research and publications on improving the accounting of environmental costs have been analyzed. The lack of proper information support for decision making in eco-management has been determined. The problem of accounting and informational support in the part of ecological activity is substantiated, it requires further in-depth research. It is proposed in the accounting system to allocate articles for accounting of current and general environmental costs. A standard form of internal accounting for environmental costs is developed. Introduced to add to the NP (C) BO 1 "General Requirements to Financial Reporting" regarding the formation of information on environmental costs, in Form 2, "Statement of financial results". It is proposed to amend P (C) BO 16 "Costs", which clearly stipulates the procedure for the determination of environmental costs, their assessment, classification and accounting.

№ 1 2018, стор. 50 - 54

Кількість переглядів: 1597

Відомості про авторів

Л. М. Очеретько

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, Запорізький національний технічний університет

L. Ocheretko

сand. sc. (econ.), assistant professor of department of "Accounting and taxation" Zaporozhye National Technical University


А. С. Другакова

магістр, Запорізький національний технічний університет

A. Drugakova

master, the 6th course, Zaporizhzhya National Technical University

Як цитувати статтю

Очеретько Л. М., Другакова А. С. Удосконалення обліку витрат екологічної діяльності. Економіка та держава. 2018. № 1. С. 50–54.

Ocheretko, L. and Drugakova, A. (2018), “Improvement of accounting of economic activity expenditure”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 50–54.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.