EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Л. О. Кустріч

Назад

УДК: 631.15:658.27.003.13

Л. О. Кустріч

СУЧАСНИЙ СТАН СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті проведено дослідження систем управління ресурсним потенціалом сільськогосподарських підприємств Черкаської області. Окреслено фактори та чинники, що впливають на подальший розвиток галузі сільського господарства. Проведено кореляційно-регресійний аналіз з метою виявлення впливу окремих чинників, які пов'язані з особливістю організації сільськогосподарського виробництва, на ефективність останнього. За критерій ефективності було взято виручку від реалізації сільськогосподарської продукції.
Визначено взаємозв'язок організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств Черкаської області та результати їх функціонування. Встановлено, що основними організаційно-правовими формами сільськогосподарських підприємств, є товариства з обмеженою відповідальністю. Результати проведених досліджень засвідчують низький рівень ефективності функціонування практично всіх організаційно-правових форм господарювання в сільському господарстві. З'ясовано, що на формування динаміки ефективності управління ресурсним потенціалом сільськогосподарських підприємств Черкаській області вплинула негативна динаміка ресурсного забезпечення, що є наслідком зниження інвестиційної активності та відсутність державної підтримки.

L. Kustrich

CONTEMPORARY STATUS OF SYSTEM MANAGEMENT OF RESOURCE AT THE AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

In article research of management systems of resource potential of agricultural enterprises of Cherkassy region was conducted. The factors influencing further development of the branch of agriculture are determined. A correlation regression analysis was conducted in order to identify the influence of individual factors that are related to the peculiarity of the organization of agricultural production, on the efficiency of the latter. According to the efficiency criterion, proceeds from the sale of agricultural products were taken.
The relationship between organizational legal forms of agricultural enterprises of Cherkasy region and the results of their functioning is determined. It was established that the main organizational and legal forms of agricultural enterprises are limited liability companies. The results of the conducted researches testify to the low level of efficiency of functioning of practically all organizational and legal forms of management in agriculture. It is found out, that on the formation of the dynamics of management of resource potential of agricultural enterprises of Cherkassy region affected the negative dynamics of resource support, which is the result of a decrease in investment activity and the lack of state support.

№ 1 2018, стор. 40 - 44

Кількість переглядів: 853

Відомості про авторів

Л. О. Кустріч

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

L. Kustrich

PhD (Economics), Associate Professor department of management Uman National University of Horticulture, Uman

Як цитувати статтю

Кустріч Л. О. Сучасний стан системи управління ресурсним потенціалом сільськогосподарських підприємств. Економіка та держава. 2018. № 1. С. 40–44.

Kustrich, L. (2018), “Contemporary status of system management of resource at the agricultural enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 40–44.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.