EnglishНа русском

НАЦІОНАЛЬНА ОБОРОНА ЯК СУСПІЛЬНЕ БЛАГО ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ВІДТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ
О. В. Вертелєва

УДК: 330.5:355.45(477)

О. В. Вертелєва

к. ф.-м. н., доцент, кафедра економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного університету

НАЦІОНАЛЬНА ОБОРОНА ЯК СУСПІЛЬНЕ БЛАГО ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ВІДТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ

O. Vertelyeva

Ph.D., Associate Professor in the economic theory and competition policy department, Kiev National Trade and Economics University

NATIONAL DEFENCE AS PUBLIC GOODS AND SPECIFICS OF ITS REPRODUCTION IN UKRAINE

Наведено теоретико-методологічні засади визначення сутності суспільного блага. Досліджено основні характерні риси, притаманні національній обороні як суспільному благу. Розглянуто практичні питання відтворення національної оборони як суспільного блага. Проаналізовано джерела фінансування національної оборони та шляхи вирішення "проблеми безбілетника" в умовах геополітичних викликів та загроз. Окреслено завдання щодо добровільного додаткового залучення громадян до різних форм участі у створенні (або компенсації виробництва) суспільного блага національна оборона. Окреслено нові можливості та виклики демократичним перетворенням у нашій державі, що виникають внаслідок необхідності продукування національної оборони у певних обсягах в умовах гібридної війни.

The theoretical and methodological principles of the definition of public goods essence are given in this article. Main characteristic features of national defense as a social good are explored. Practical questions of reproduction of national defense as a public good are considered. Sources of financing of national defense and ways of solving the "problem of a non-cash" in the conditions of geopolitical challenges and threats are analyzed. Task of voluntary additional involvement of citizens in various forms of participation in the creation (or compensation of production) of the public goods as national defense is outlined. New possibilities and challenges of democratic transformations in our state, arising from the necessity of producing national defense in certain volumes in the context of a hybrid war were also outlined.

№ 1 2018, стор. 34 - 39

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12