EnglishНа русском

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА В УМОВАХ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ
Л. С. Селіверстова, І. П. Адаменко

УДК: 658.14

Л. С. Селіверстова

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

І. П. Адаменко

к. е. н., с. н. с. Науково-дослідного фінансового інституту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА В УМОВАХ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

L. Seliverstova

Ph. D., Professor of Department of Finance, Kyiv National Trade and Economic University, Kyiv

I. Adamenko

Candidate of Economics, Senior Research coworker of Research Financial Institute, Kyiv National Trade and Economic University, Kyiv

FINANCIAL POLICY IN THE CONDITIONS OF INSTITUTIONAL ECONOMY

Фінансова політика держави забезпечує високий рівень соціально-економічного розвитку та є ключовим елементом, складовою загальнодержавної економічної політики. Статтю присвячено аналізу тенденцій розвитку фінансової політики України в умовах інституційної економіки, виокремленню проблем, що впливають на рівень реалізації фінансової політики та визначенню пріоритетних завдань у подальшому її розвитку. У статті проаналізовано питому вагу державних видатків у валовому внутрішньому продукті країни; динаміку доходів та видатків Зведеного бюджету України та питому вагу державного та гарантованого боргу у валовому внутрішньому продукті України.

The state's financial policy provides a high level of socio-economic development and is a key element of the national economic policy. The article is devoted to the analysis of trends in the development of financial policy of Ukraine in the conditions of the institutional economy, the identification of problems that affect the level of implementation of financial policy and the definition of priority tasks in the future of its development. The article analyzes the share of government expenditures in the gross domestic product of the country; the dynamics of incomes and expenditures of the Consolidated Budget of Ukraine and the specific weight of the state and guaranteed debt in the gross domestic product of Ukraine.

№ 1 2018, стор. 16 - 19

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12