EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ1
О. С. Бондаренко

Назад

УДК: 334.72:658.1

О. С. Бондаренко

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ1

Анотація

Стабільність фінансової системи України неможлива без ефективного управління фінансами суб'єктів господарювання. Сучасні умови функціонування суб'єктів господарювання визначають необхідність реалізації таких напрямів фінансової політики, які забезпечать підвищення ефективності господарської діяльності на основі відображення взаємозв'язку "платоспроможність — ліквідність — прибутковість". В статті обгрунтовано сучасні напрями удосконалення фінансової діяльності суб'єктів господарювання на основі методичного підходу, який включає формування умов надання комерційних кредитів та визначення допустимого обсягу портфеля дебіторської заборгованості, моніторинг його складових портфеля дебіторської заборгованості; розробку змін умов кредитування покупців; аналіз та планування грошових потоків; обгрунтування величини залишків грошових коштів; забезпечення раціонального використання тимчасово вільних грошових коштів та здійснення поточних фінансових інвестицій; оцінку впливу управління дебіторською заборгованістю, грошовими коштами та поточними фінансовими інвестиціями на ліквідність, платоспроможність, прибутковість суб'єкта господарювання.

O. Bondarenko

MODERN TENDENCIES IN MANAGEMENT OF FINANCIAL ACTIVITY OF BUSINESS ENTITIES

Summary

Stability of the financial system of Ukraine is impossible without effective management of finances of business entities. Modern conditions of functioning of economic entities determine the need for realization of such areas of financial policy, which will ensure increase of efficiency of economic activity on the basis of reflection of the relationship "solvency — liquidity — profitability". The article substantiates modern directions of improvement of financial activity of business entities on the basis of a methodical approach, which includes the formation of conditions for the provision of commercial loans and the definition of the allowable volume of the portfolio of receivables, monitoring of its components of the receivables portfolio; development of changes in terms of lending to customers; analysis and planning of cash flows; justification of the amount of cash balances; provision of rational use of temporarily free funds and implementation of current financial investments; assessment of the impact of management of accounts receivable, cash and current financial investments on liquidity, solvency, profitability of the entity.

№ 1 2018, стор. 11 - 15

Кількість переглядів: 1155

Відомості про авторів

О. С. Бондаренко

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

O. Bondarenko

Ph. D., Professor of Department of Finance, Kyiv National Trade and Economic University, Kyiv

Як цитувати статтю

Бондаренко О. С. Сучасні тенденції управління фінансовою діяльністю суб'єктів господарювання1. Економіка та держава. 2018. № 1. С. 11–15.

Bondarenko, O. (2018), “Modern tendencies in management of financial activity of business entities”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 11–15.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.