EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН СПОЖИВЧОГО РИНКУ ЯК ПЕРЕДУМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГУЛЮВАННЯ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ
Л. Я. Бублик

Назад

УДК: 336.77

Л. Я. Бублик

СУЧАСНИЙ СТАН СПОЖИВЧОГО РИНКУ ЯК ПЕРЕДУМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГУЛЮВАННЯ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ

Анотація

У статті з'ясовано, що для належної оцінки сучасного стану ринку споживчого кредитування необхідно здійснити більш детальне ретроспективне дослідження розвитку банківського споживчого кредиту в Україні. У дослідженні аргументовано необхідність постійного(ефективного) державного регулювання споживчого кредитування. Надано (наведено) статистичні дані щодо зміни кількості кредитів, наданих резидентам України у розрізі секторів економіки у період 2007—2016 років. Проаналізовано динаміку показників, що характеризують кредити надані домашнім господарствам, банками України на задоволення споживчих потреб у розрізі валюти та терміну вкладу, здійснена візуалізація динаміки вказаних показників. Проілюстрований також процес зміни процентних ставок за споживчими кредитами у розрізі валют у період 2007—2016 рр., та подана характеристика процентної політики вітчизняних фінансово-кредитних та валютної політики держави.

L. Bybluk

THE CURRENT STATE OF THE CONSUMER MARKET AS A PREREQUISITE FOR THE IMPLEMENTATION OF THE STATE POLICY OF REGULATION OF CREDIT ACTIVITY

Summary

In this article it was determined that in order to assess the current state of the consumer lending market, we need to carry out a more detailed retrospective study of the development of bank consumer credit in Ukraine. This study raises the necessity of constant state regulation of consumer lending. The statistics on changes in the number of loans granted to Ukrainian residents by sector of the economy in the period from 2007 to 2016 are provided. The dynamics of indicators characterizing loans granted to households, banks of Ukraine for satisfaction of consumer needs in terms of currency and term of deposit is analyzed, visualization of the dynamics of these indicators is carried out. The process of changing interest rates for consumer loans by currencies in the period from 2007 to 2016 is also illustrated, and the characteristic of the interest rate policy of the domestic financial and credit and monetary policy of the state is presented.

№ 12 2017, стор. 120 - 123

Кількість переглядів: 814

Відомості про авторів

Л. Я. Бублик

аспірант кафедри фінансів, кредиту та страхування, Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів

L. Bybluk

Postgraduate student of the Department of Finance, Credit and Insurance, Lviv Trade and Economic University

Як цитувати статтю

Бублик Л. Я. Сучасний стан споживчого ринку як передумова реалізації державної політики регулювання споживчого кредитування. Економіка та держава. 2017. № 12. С. 120–123.

Bybluk, L. (2017), “The current state of the consumer market as a prerequisite for the implementation of the state policy of regulation of credit activity”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 120–123.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.