EnglishНа русском

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ КЛАСТЕРІВ У ПРИМОРСЬКИХ РЕГІОНАХ
О. О. Карпенко, І. Ф. Переверзєва

УДК: 334.7:339.9 (656.61)

О. О. Карпенко

к. е. н., доцент, в.о. завідувача кафедри управління та економіки водного транспорту, Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

І. Ф. Переверзєва

аспірант кафедри управління та економіки водного транспорту, Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ КЛАСТЕРІВ У ПРИМОРСЬКИХ РЕГІОНАХ

O. Karpenko

Ph.D., Associate Professor, Acting Head Of Water Transport Management And Economics Department, State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

I. Pereverzieva

Postgraduate student Of Water Transport Management And Economics Department, State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

THE EUROPEAN EXPERIENCE OF MARITIME REGIONS CLUSTERS FORMATION AND FUNCTIONING

Морегосподарський комплекс відіграє важливу роль у соціально-економічному розвитку країни. Найбільш ефективний напрям розвитку морегосподарського комплексу України може бути реалізований шляхом формування кластерів у приморських регіонах.
У статті проаналізовано європейський досвід формування та функціонування кластерів у приморських регіонах, досліджено динаміку переробки вантажів морськими торговельними портами України, обгрунтовано доцільність формування та функціонування кластерів у приморських регіонах з метою забезпечення підвищення ефективності морегосподарського комплексу України.
Впровадження кластерного підходу у морегосподарський комплекс України потребує від державних та місцевих органів влади вирішення інституціональних, економічних, організаційно-правових, координаційних, інформаційно-аналітичних, кадрових завдань, вирішення яких значною мірою забезпечить поступове пожвавлення процесу формування та функціонування кластерів у приморських регіонах та стане підгрунтям для забезпечення розвитку транспортного сектору України.

The maritime complex plays an important role in the social and economic development of the country. The most effective direction of the development of maritime complex in Ukraine can be realized by creating of maritime regions clusters.
In the article, the European experience of formation and functioning of maritime regions clusters is analyzed, the dynamics of cargo handling by Sea Trade Ports of Ukraine is investigated, the expediency of formation and functioning of Maritime regions clusters in order to increase the efficiency of the maritime complex of Ukraine is substantiated.
Introduction of cluster approach into the maritime complex of Ukraine requires institutional, economic, organizational and legal, coordination, information and analytical, and personnel tasks to be solved by state and local governments. Meeting these challenges, to a large extent, will provide a gradual recovery of the clustering process of transportation and logistics companies in Ukraine and will become a basis for the development of transport sector Ukraine.

№ 12 2017, стор. 93 - 99

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12