EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО БАЗИСУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
О. Є. Денисов

Назад

УДК: 322.122

О. Є. Денисов

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО БАЗИСУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Анотація

Стаття покликана дослідити існуючі підходи для вирішення проблеми формування методологічного базису забезпечення економічної безпеки галузі, що стосується як фрагментарності теоретичних та методичних напрацювань та не сформованості наукового бачення, так і відсутності систематизації та системності теоретичних та емпіричних досліджень. Економічна безпека галузі як предмет наукового дослідження потребує формування науково-методичного базису її забезпечення, а відповідні наукові, концептуальні, методологічні положення знаходять своє тактичне втілення у методах дослідження, формуванні та застосуванні відповідних наукових підходів. Ефективність системи економічної безпеки певної галузі чи сектору економіки може бути досліджено та проаналізовано в процесі порівняння темпів підвищення інтегрального показника економічної безпеки та приросту обсягів витрат на її забезпечення.

O. Denysov

CONCEPTUAL BASIS OF THE SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES FOR ENSURING ECONOMIC SECURITY OF THE INDUSTRY IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION

Summary

This article aims to investigate existing approaches to solve the problem of forming a methodological basis for ensuring the economic security of the industry, which concerns both the theoretical and methodological developments fragmentation, the absence of a scientific vision, and the lack of systematization and systematic theoretical and empirical research. Economic security of the industry as a subject of scientific research requires the formation of a scientific and methodological basis for its provision, and relevant scientific, conceptual, methodological provisions find their tactical implementation in the methods of research, the formation and application of appropriate scientific approaches. The effectiveness of an economic security system in a particular industry or sector of the economy can be explored and analyzed in the process of comparing the pace of the integral index of economic security increase and the cost of its provision increase.

№ 12 2017, стор. 61 - 64

Кількість переглядів: 1182

Відомості про авторів

О. Є. Денисов

докторант, Університет економіки та права "КРОК", м. Київ

O. Denysov

doctoral, "KROK" University, Kiev

Як цитувати статтю

Денисов О. Є. Концептуальні засади науково-методичного базису забезпечення економічної безпеки галузі в умовах глобалізації. Економіка та держава. 2017. № 12. С. 61–64.

Denysov, O. (2017), “Conceptual basis of the scientific and methodological principles for ensuring economic security of the industry in the conditions of globalization”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 61–64.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.