EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМ СЕКТОРОМ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
І. Й. Малий, М. М. Власенко

Назад

УДК: 351.82:330.111.66[:005.332.8]

І. Й. Малий, М. М. Власенко

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМ СЕКТОРОМ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Анотація

Проаналізовано теоретичні підходи до визначення соціально-економічної сутності та функціональної ролі публічного сектору в національній економіці, розкрито причинно-наслідкову взаємозалежність між зростанням потреб суспільства та змінами його масштабу, структури та значимості. Виокремлено проблеми реформування державного управління публічним сектором у нових умовах інституційних змін, глобальних викликів, фінансової та інформаційної експансії. Обгрунтовано необхідність та теоретико-прикладну значимість виміру продуктивності, ефективності та результативності в публічному секторі, розкрито підходи та систему показників оцінювання результативності нового публічного управління (New Public Management), що активно запроваджується в розвинутих країнах. Обгрунтовано, що оцінювання результативності реформування публічного управління в Україні повинно враховувати цільову пріоритетність послідовного та повного вирішення питань захисту територіальної цілісності та державного устрою, безпеки життєдіяльності громадян та їх добробуту, конкурентоспроможності національної економіки та інтеграції її у глобальний світ.

I. Maliy, M. Vlasenko

EFFECTIVENESS OF PUBLIC SECTOR GOVERNANCE IN CONDITIONS OF INSTABILITY

Summary

The theoretical approaches to the definition of the socio-economic essence and functional role of the public sector in the national economy are analyzed, the causal and interdependence between the growing needs of society and changes in its scale, structure and significance are disclosed. The problems of reforming public administration by the public sector in the new conditions of institutional changes, global challenges, financial and information expansion are identified. The necessity and theoretic and applied significance of measurement of productivity, efficiency and effectiveness in the public sector is substantiated, approaches and the system of performance indicators of the New Public Management, actively implemented in the developed countries, are revealed. It is substantiated that evaluation of the effectiveness of public administration reform in Ukraine should take into account the priority of consistent and complete solution of issues of territorial integrity and state regulation, safety of citizens' lives and their welfare, competitiveness of the national economy and its integration into the global world.

№ 12 2017, стор. 33 - 37

Кількість переглядів: 814

Відомості про авторів

І. Й. Малий

д. е. н., професор кафедри макроекономіки та державного управління, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

I. Maliy

Doctor of Economics, Professor of the department of Macroeconomics and State Governance SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv


М. М. Власенко

магістр кафедри макроекономіки та державного управління, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

M. Vlasenko

Master of the department of Macroeconomics and State Governance SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

Як цитувати статтю

Малий І. Й., Власенко М. М. Результативність управління публічним сектором в умовах нестабільності . Економіка та держава. 2017. № 12. С. 33–37.

Maliy, I. and Vlasenko, M. (2017), “Effectiveness of public sector governance in conditions of instability”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 33–37.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.