EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РЕСТОРАННИХ МЕРЕЖ
М. В. Босовська, Н. І. Ведмідь, О. В. Косар

Назад

УДК: 338.486.3

М. В. Босовська, Н. І. Ведмідь, О. В. Косар

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РЕСТОРАННИХ МЕРЕЖ

Анотація

У статті здійснено обгрунтування актуальності розвитку ресторанних мереж в умовах трансформації ринку ресторанних послуг, посилення невизначеності зовнішнього середовища, загострення конкуренції, зниження стійкості і ефективності функціонування підприємства.
Практика ресторанного бізнесу підтвердила, що саме в умовах розвитку ресторанних мереж, економічні суб'єкти можуть сформувати унікальні ключові компетентності, оптимально використати ресурсний потенціал та стратегічні ринкові можливості, отримати соціальні та економічні вигоди через упорядкування взаємовідносин, стратегічну співпрацю, конвергенцію діяльності та забезпечення комплементарності зусиль, активів, цілей.
Для поглиблення теоретичних основ управління мережевими структурами та для вирішення наукових дискусій у цій площині, доведено необхідність визначення сутності ресторанної мережі та визначення її іманентних ознак та сутнісно-змістовних характеристик. Обгрунтовано під ресторанною мережею розуміти специфічний формат інтегрування однотипних суб'єктів ресторанного бізнесу, що знаходяться під управлінням стратегічного центру, діють на підставі відносин власності/оренди, франчайзингу чи управління за контрактом, характеризуються уніфікованими внутрішніми параметрами та реалізують консолідовану стратегію розвитку.
Продовження наукових досліджень щодо розвитку ресторанних мереж мають бути спрямовані на формування стратегій розвитку ресторанних мереж та методик їх імплементації на ринку України.

M. Bosovska, N. Vedmid, O. Kosar

THEORETICAL FRAMEWORKS OF RESTAURANT NETWORKS FORMATION

Summary

The article substantiates relevance of restaurant networks development under transformation of a restaurant services market, strengthening uncertainty of an external environment, escalation of competition, and the decrease of stability and effectiveness of enterprise functioning.
The restaurant business practice affirms that namely under conditions of restaurant network development economic entities may form unique key competences and optimally use resource potential and strategic market opportunities, gain social and economic benefits through coordination of interrelations, strategic collaboration, convergence of activity, and providing complementarity of efforts, assets, and aims.
In order to deepen the theoretical basis of managing network structures and to deal with scientific discussions on this issue, the author has proved the necessity of defining a restaurant network and ascertainment of its immanent features as well as inherent characteristics. The restaurant network is referred to as a specific format for integration of uniform entities of a restaurant business being managed by a strategic center, which operate under relations of property/leasing, franchising, or contract management, have unified internal parameters, and adhere to a consolidated development strategy.
Further scientific researches regarding restaurant networks development should be oriented towards formation of strategies for restaurant networks development and instruments of their implementation in the market of Ukraine.

№ 12 2017, стор. 27 - 32

Кількість переглядів: 806

Відомості про авторів

М. В. Босовська

д. е. н., доцент, професор кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

M. Bosovska

Doctor of Scenes , Associate Professor, Kyiv National University of Trade and Economics, Kiev


Н. І. Ведмідь

д. е. н., доцент, декан факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

N. Vedmid

Doctor of Scenes , Associate Professor, Kyiv National University of Trade and Economics, Kiev


О. В. Косар

аспірант кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

O. Kosar

postgraduate, Kyiv National University of Trade and Economics, Kiev

Як цитувати статтю

Босовська М. В., Ведмідь Н. І., Косар О. В. Теоретичні засади формування ресторанних мереж. Економіка та держава. 2017. № 12. С. 27–32.

Bosovska, M., Vedmid, N. and Kosar, O. (2017), “Theoretical frameworks of restaurant networks formation”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 27–32.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.