EnglishНа русском

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РЕСТОРАННИХ МЕРЕЖ
М. В. Босовська, Н. І. Ведмідь, О. В. Косар

УДК: 338.486.3

М. В. Босовська

д. е. н., доцент, професор кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

Н. І. Ведмідь

д. е. н., доцент, декан факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

О. В. Косар

аспірант кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РЕСТОРАННИХ МЕРЕЖ

M. Bosovska

Doctor of Scenes , Associate Professor, Kyiv National University of Trade and Economics, Kiev

N. Vedmid

Doctor of Scenes , Associate Professor, Kyiv National University of Trade and Economics, Kiev

O. Kosar

postgraduate, Kyiv National University of Trade and Economics, Kiev

THEORETICAL FRAMEWORKS OF RESTAURANT NETWORKS FORMATION

У статті здійснено обгрунтування актуальності розвитку ресторанних мереж в умовах трансформації ринку ресторанних послуг, посилення невизначеності зовнішнього середовища, загострення конкуренції, зниження стійкості і ефективності функціонування підприємства.
Практика ресторанного бізнесу підтвердила, що саме в умовах розвитку ресторанних мереж, економічні суб'єкти можуть сформувати унікальні ключові компетентності, оптимально використати ресурсний потенціал та стратегічні ринкові можливості, отримати соціальні та економічні вигоди через упорядкування взаємовідносин, стратегічну співпрацю, конвергенцію діяльності та забезпечення комплементарності зусиль, активів, цілей.
Для поглиблення теоретичних основ управління мережевими структурами та для вирішення наукових дискусій у цій площині, доведено необхідність визначення сутності ресторанної мережі та визначення її іманентних ознак та сутнісно-змістовних характеристик. Обгрунтовано під ресторанною мережею розуміти специфічний формат інтегрування однотипних суб'єктів ресторанного бізнесу, що знаходяться під управлінням стратегічного центру, діють на підставі відносин власності/оренди, франчайзингу чи управління за контрактом, характеризуються уніфікованими внутрішніми параметрами та реалізують консолідовану стратегію розвитку.
Продовження наукових досліджень щодо розвитку ресторанних мереж мають бути спрямовані на формування стратегій розвитку ресторанних мереж та методик їх імплементації на ринку України.

The article substantiates relevance of restaurant networks development under transformation of a restaurant services market, strengthening uncertainty of an external environment, escalation of competition, and the decrease of stability and effectiveness of enterprise functioning.
The restaurant business practice affirms that namely under conditions of restaurant network development economic entities may form unique key competences and optimally use resource potential and strategic market opportunities, gain social and economic benefits through coordination of interrelations, strategic collaboration, convergence of activity, and providing complementarity of efforts, assets, and aims.
In order to deepen the theoretical basis of managing network structures and to deal with scientific discussions on this issue, the author has proved the necessity of defining a restaurant network and ascertainment of its immanent features as well as inherent characteristics. The restaurant network is referred to as a specific format for integration of uniform entities of a restaurant business being managed by a strategic center, which operate under relations of property/leasing, franchising, or contract management, have unified internal parameters, and adhere to a consolidated development strategy.
Further scientific researches regarding restaurant networks development should be oriented towards formation of strategies for restaurant networks development and instruments of their implementation in the market of Ukraine.

№ 12 2017, стор. 27 - 32

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12