EnglishНа русском

КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ СТІЙКІСТЮ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ РОЗВИТКУ
С. В. Козловський, О. В. Рудковський, А. В. Козловський

УДК: 338.242

С. В. Козловський

д. е. н., професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса

О. В. Рудковський

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, Хмельницький економічний університет

А. В. Козловський

доцент кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету

КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ СТІЙКІСТЮ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ РОЗВИТКУ

S. Kozlovskyi

Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Entrepreneurship, Corporate and Spatial Economics Vasyl' Stus Donetsk National University

O. Rudkovskyi

Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Khmelnitsky Department of Management Economic University

A. Kozlovskyi

Ph.D., Associate Professor, Assistant Professor of Humanities and Basic Sciences, Vinnitsa research institute of economy Ternopil National Economic University

CONCEPT OF MANAGAMENT OF THE STABILITY OF MODERN ECONOMIC SYSTEM AS A BASIS FOR PROMOTION OF ITS DEVELOPMENT

У статті розглянуто підходи щодо визначення стійкості економічної системи. Досліджено сутність категорії "стійкість економічної системи", її види та запропоновано власне тлумачення "стійкість економічної системи". Проаналізовано значимість оцінки категорії "економічна стійкість". Визначено підходи до управління економічною стійкістю. Наведено основні теоретичні аспекти категорії стійкості економічної системи. Вдосконалено класифікації видів стійкості та факторів впливу на стійкість економічної системи. Запропоновано фактори впливу на забезпечення стійкості економічної системи. Сформульовано значимість оцінки економічної стійкості для різних користувачів інформації. Розроблено структуру моделі економічної стійкості.

In article approaches to definition of stability of economic system are considered. "Stability of economic system", its kinds are investigated essence of categories and own definition is offered to "stability of economic system". It is analysed the importance of an estimation of a category "economic stability". Variants of management are offered by economic stability. Classification of kinds of stability and is modernized by the factor of influence on stability of economic system. The factors influencing the stability of the economic system are proposed. The importance of assessing economic stability for different users of information is formulated. The structure of the model of economic stability is developed.

№ 12 2017, стор. 4 - 8

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12