EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СВІТОВИЙ ДОСВІД РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ
Д. В. Пінчук

Назад

УДК: 338.24

Д. В. Пінчук

СВІТОВИЙ ДОСВІД РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ

Анотація

У статті проаналізовано досвід реалізації регуляторної політики у сфері торгівлі лікарськими засобами у різних країнах світу. Досліджено досвід регулювання сфери торгівлі лікарськими засобами в Україні. Виявлено основні проблеми розвитку вітчизняної сфери торгівлі лікарськими засобами, які детерміновані діяльністю суб'єктів господарювання, недоліками реалізації регуляторної політики, ринковими передумовами та глобалізаційними процесами. Звернено увагу на проблеми низької якості продукції, особливо домінування іноземної продукції у вартісному вираженні, обмеженість асортиментних позицій лікарських засобів. Розкрито проблемність розвитку сфери торгівлі лікарськими засобами в Україні внаслідок неефективного державного регулювання.

D. Pinchuk

WORLD EXPERIENCE OF REGULATORY POLICY IN THE FIELD OF TRADE OF MEDICINES

Summary

The article analyzes the experience of implementation of regulatory policy in the field of trade of drugs in different countries. Investigated the experience of regulating the sphere of trade in drugs in Ukraine. Discovered fundamental problems of development of national spheres of trade drugs, which determined the activities of the economic entities, the drawbacks of the implementation of the regulatory policy, market conditions and globalіzacіjnimi processes. Drawn attention to the problem of low-quality products, especially the dominance of foreign products in terms of value, limited asortimentnih positions of the medicines. Solved problemnіst the development of the trade of drugs in Ukraine as a result of inefficient government regulation.

№ 11 2017, стор. 108 - 110

Кількість переглядів: 7

Відомості про авторів

Д. В. Пінчук

аспірант кафедри міжнародних економічних відносин, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

D. Pinchuk

post graduate student, Kyiv national university of trade and economics

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.