EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ МІНІМІЗАЦІЇ РІВНЯ БОРГОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ ТА ВИХОДУ ЕКОНОМІКИ З БОРГОВОЇ КРИЗИ
М. О. Омеляненко

Назад

УДК: 336.27

М. О. Омеляненко

ОЦІНКА ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ МІНІМІЗАЦІЇ РІВНЯ БОРГОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ ТА ВИХОДУ ЕКОНОМІКИ З БОРГОВОЇ КРИЗИ

Анотація

У статті проведено дослідження процесів виходу з боргової кризи та зменшення надмірного рівня боргового навантаження економік різного рівня розвитку. Автором проаналізовано найефективніші шляхи подолання боргової кризи, використовувані провідними економічними системами, як-от: фінансова репресія, пролонгація державної заборгованості, реструктуризація, використання жорстких методів бюджетних обмежень тощо. Виявлено особливості застосування граничних індикаторів боргової стійкості в країнах з різним рівнем економічного розвитку. В процесі дослідження виявлено, що позитивним фактором для забезпечення фінансової та боргової безпеки держави є низький рівень короткострокового боргу. Розкрито сутність поняття "фінансова репресія" та розглянуто дію її важелів на прикладі виходу з боргової кризи такої країни, як Японія. На фоні успішного зменшення рівня боргового навантаження розвиненими країнами проведено також аналіз боргової політики Греції, яка впродовж останніх восьми років, отримуючи постійну фінансову підтримку країн Євросоюзу, нарощує борги. Також у процесі написання виявлено принципові відмінності у використанні методів боргового регулювання та їх впливу на перебіг макроекономічних процесів у країнах з різним рівнем економічного розвитку.

М. Omelyanenko

ASSESSMENT OF FOREIGN EXPERIENCE TO MINIMIZE DEBT BURDEN, THE EXIT OF THE ECONOMY FROM THE DEBT CRISIS

Summary

Summary. The article analyzes the processes of emerging from the debt crisis and reduces the excessive debt burden of economies of different levels of development. The author analyzes the most effective ways to overcome the debt crisis used by leading economic systems, such as: financial repression, prolongation of public debt, restructuring, use of rigid methods of budget constraints, etc. There are revealed peculiarities of application of marginal indicators of debt sustainability in countries with different levels of economic development. In the course of the research, there is revealed that a low level of short-term debt is a positive factor for ensuring the country's financial and debt security. There are disclosed essence of the concept of "financial repression" and considered the effect of its levers on the example of the exit from the debt crisis of a country such as Japan. Against the background of a successful reduction in the debt burden of developed countries, an analysis of the debt policy of Greece has also been carried out, which, during the last eight years, receiving constant financial support from the European Union, has been increasing its debts. Also, in the process of writing, revealed fundamental differences in the use of methods of debt regulation and their impact on the flow of macroeconomic processes in countries with different levels of economic development.

№ 11 2017, стор. 94 - 98

Кількість переглядів: 6

Відомості про авторів

М. О. Омеляненко

аспірант, Чернігівський національний технологічний університет

М. Omelyanenko

Postgraduate student, Chernihiv National Technological University

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.