EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

THE METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE ENTERPRISE CASH FLOW MANAGEMENT
J. Yereshko, O. Kharchenko

Назад

УДК: 336.7:303.01

J. Yereshko, O. Kharchenko

THE METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE ENTERPRISE CASH FLOW MANAGEMENT

Summary

The article is devoted to research of the methodological foundations of the enterprise cash flow management. It is substantiated that management stands as the most significant means of cognition and transformation of this system, and its nature manifests as a set of control cycles that differ in spatial and temporal boundaries, tasks and means of achieving them, yet, at the same time, they are not isolated from each other, but are part of a holistic cycle, that is, they specify it to a certain extent because of their inherent features.
It was empirically proven, that in order to disclose the dynamic nature of the managerial process, account must be taken of the dual essence of its functions, which correctly describes them as the content of management activities and as stages of management action within the corresponding cycle.
The authors proposed their own classification of the enterprise cash flow management functions, which reveals in full the essence of this process, namely: forecasting and planning of cash flows; collection and analysis of received information about cash flows; preparation and adoption of managerial decisions; organization of cash flows; regulation and coordination; stimulation and optimization; monitoring and evaluating the results of cash flow management.
In the continuation of and based on previous research on this issue the author's vision of the enterprise cash flow management algorithm was given.

Ю. О. Єрешко, О. С. Харченко

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Статтю присвячено дослідженню методологічних засад управління грошовими потоками підприємства. Обгрунтовано, що управління виступає головним засобом пізнання і перетворення цієї системи, а його природа виявляється у множині взаємопов'язаних циклів управління, що відрізнаються просторовими і часовими межами, завданнями і засобами їх досягнення, проте, разом з тим, ці процеси не є ізольованими один від одного, а є частинами цілісного циклу.
Емпірично доведено, що з метою розкриття динамічної природи управлінського процесу, належить враховувати двоїсту сутність його функцій, що характеризує їх, водночас, як зміст управлінської діяльності і як етапи управлінської дії в межах відповідного циклу.
Авторами запропоновано власну класифікацію функцій управління грошовими потоками підприємства, що розкриває повною мірою сутність цього процесу, а саме: прогнозування і планування грошових потоків; збір і аналіз отриманої інформації про грошові потоки; підготовка і прийняття управлінських рішень; організація грошових потоків; регулювання і координація; стимулювання і оптимізація; контроль і оцінка результатів управління грошовими потоками.
У продовження і на основі попередніх досліджень з цієї проблематики подано авторське бачення алгоритму управління грошовими потоками підприємства.

№ 11 2017, стор. 72 - 76

Кількість переглядів: 3

Відомості про авторів

J. Yereshko

PhD., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Theoretic and Applied Economics, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

Ю. О. Єрешко

к. е. н., доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ


O. Kharchenko

PhD., Assistant of the Department of Theoretic and Applied Economics, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

О. С. Харченко

к. е. н., асистент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.