EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛЮВАННЯ ВВП ТА ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЙОГО ЗМІНУ
Т. А. Чупілко, І. С. Сіліна, Є. О. Колєснік

Назад

УДК: 330.55:330.43

Т. А. Чупілко, І. С. Сіліна, Є. О. Колєснік

МОДЕЛЮВАННЯ ВВП ТА ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЙОГО ЗМІНУ

Анотація

Національний дохід країни, результативність господарської діяльності, ступінь активності суб'єктів економічної діяльності, а також показники тенденцій макроекономічних процесів можна проаналізувати за допомогою розрахунку валового внутрішнього продукту (ВВП). Така економічна величина показує рівень матеріального добробуту суспільства.
У статті досліджено вплив окремих факторів на розмір ВВП за допомогою методів економетричного аналізу. Для цього проаналізовано залежність показника обсягу ВВП від таких факторів, як експорт, імпорт, прямі іноземні інвестиції, інфляція та рівень безробіття; визначено стан, динаміку показників за результатами побудови регресійних моделей.

T. Chupilko, I. Silina, E. Kolesnik

MODELING OF GDP AND FACTORS THAT ARE AFFECTING ITS CHANGE

Summary

National income of the country, the effectiveness of economic activity, the degree of activity of economic entities, as well as indicators of trends in macroeconomic processes can be analyzed by calculating the gross domestic product (GDP). This economic value shows the level of material welfare of society.
The article investigates the influence of individual factors on the size of GDP with using methods of econometric analysis. For this purpose, the dependence of the indicator of GDP: export, import, foreign direct investment, inflation and unemployment rate has been analyzed; the state and dynamics of indicators according to the results of construction regression models is determined.

№ 11 2017, стор. 68 - 71

Кількість переглядів: 8

Відомості про авторів

Т. А. Чупілко

к. т. н., доцент кафедри прикладної математики та інформатики, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

T. Chupilko

Candidate of Sciences (technic), Associate Professor of the Department Applied Mathematics and Informatics, University of Customs and Finance, Dnipro


І. С. Сіліна

студентка, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

I. Silina

a student, University of Customs and Finance, Dnipro


Є. О. Колєснік

студентка, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

E. Kolesnik

a student, University of Customs and Finance, Dnipro

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.