EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНІ РИЗИКИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
І. С. Каленюк, О. В. Куклін

Назад

УДК: 336.5

І. С. Каленюк, О. В. Куклін

ЕКОНОМІЧНІ РИЗИКИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті системно проаналізовано сукупність економічних ризиків розвитку сучасної системи вищої освіти в Україні. До економічних ризиків у системі вищої освіти віднесено такі: фінансові, майнові, фіскальні загрози, що можуть привести до значних втрат. Висвітлено можливі загрози зменшення обсягів фінансування, обмеженої автономії, доведено необхідність продуманої оптимізації мережі закладів вищої освіти та ін. Запропоновано напрями управління економічними загрозами розвитку та функціонування системи вищих навчальних закладів. У першу чергу, це: диверсифікація фінансових джерел системи вищої освіти, розширення автономії університетів, розвиток ендаументу тощо. Важливим напрямом посилення стійкості системи вищої освіти до економічних ризиків виступає удосконалення системи управління і фінансування на основі результатів діяльності вищих навчальних закладів. Вкрай необхідним виступає збільшення фінансування науки та удосконалення форм організації наукової діяльності.

I. Kalenyuk, O. Kuklin

ECONOMIC RISKS OF HIGHER EDUCATION IN UKRAINE

Summary

A set of economic risks of the development of a modern system of higher education in Ukraine has been analyzed systematically in the article. Economic risks in the system of higher education include such financial, property, fiscal threats that can lead to significant losses. The possible threats of reduction of financing volumes, limited autonomy are highlighted, necessity of thoughtful optimization of the network of institutions of higher education has been proved. The directions of management of economic threats of development and functioning of the system of higher educational institutions have been offered. First of all, this is: diversification of financial sources of the system of higher education, expansion of autonomy of universities, development of the endowment, etc. An important direction for strengthening the sustainability of the system of higher education to economic risks is the improvement of the management system and funding based on the results of the activities of higher educational institutions. It is urgently necessary to increase financing of science and to improve the forms of organization of scientific activity.

№ 11 2017, стор. 52 - 55

Кількість переглядів: 6

Відомості про авторів

І. С. Каленюк

д. е. н., професор, директор Науково-дослідного інституту економічного розвитку ДВНЗ "Київський національний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

I. Kalenyuk

Doctor of Economics, Professor, Director of Institute of economic development studies SHEE "Kyiv national economic university named after Vadym Hetman"


О. В. Куклін

д. е. н., професор, директор Черкаського державного бізнес-коледжу, м. Черкаси

O. Kuklin

Doctor of Economics, Professor, Director of Cherkassy state business college

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.