EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РИНКОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ ТА ЇХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ
Н. Ф. Єфремова, В. І. Роєнко

Назад

УДК: 330.342.146(477)

Н. Ф. Єфремова, В. І. Роєнко

РИНКОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ ТА ЇХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ

Анотація

У статті розглянуто зміст та напрями ринкових перетворень в Україні. Окреслено деякі позитивні результати ринкової трансформації економіки. Виявлено причини, які обумовлюють необхідність радикальних змін, спрямованих на подолання кризових явищ у функціонуванні всієї економічної системи. Доведено надзвичайну актуальність проблеми, яка постала перед країною у теперішній час, — розробку стратегії соціально-економічного розвитку України на найближчу перспективу.

N. Yefremova, V. Roienko

MARKET REFORMS IN UKRAINE AND THEIR SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES

Summary

The article examines the content and directions of market reforms in Ukraine. Some positive results of the market transformation of the economy were singled out. The reasons whichgenerate a need of radical changes aimed at overcoming crisis phenomena in the functioning of the entire economic system were revealed. The extraordinary urgency of the problem that faced the country nowadays, namely, the development of a strategic social and economic development of Ukraine for the nearest future, was proved.

№ 11 2017, стор. 21 - 24

Кількість переглядів: 3

Відомості про авторів

Н. Ф. Єфремова

к. е. н., доцент, Дніпровський державний технічний університет

N. Yefremova

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Dniprovsk State Technical University


В. І. Роєнко

к. і. н., доцент, Дніпровський державний технічний університет

V. Roienko

Candidate of Historical Sciences, associate professor, Dniprovsk State Technical University

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.