EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ЯК МЕТОД ПОДОЛАННЯ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ
Д. А. Міщенко, Л. О. Міщенко, Д. О. Холошня

Назад

УДК: 336.13

Д. А. Міщенко, Л. О. Міщенко, Д. О. Холошня

ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ЯК МЕТОД ПОДОЛАННЯ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

Анотація

У статті проаналізовано розподіл ВВП України за видами економічної діяльності; встановлено, що машинобудування слід розглядати як пріоритетну ланку модернізації промисловості, яка має послабити залежність української економіки від імпорту технологічного обладнання і продукції. Без підйому машинобудування неможливий науково-технічний прогрес у будь-якій економічній діяльності, а також підвищення рівня життя і добробуту населення. Результати проведеного аналізу діяльності машинобудівної промисловості України дозволяють зробити висновок про те, що питома вага машинобудування постійно скорочується. Досвід провідних країн світу свідчить про потребу поєднання державної активності та ринкового механізму у рамках нової промислової політики, яка б надала можливості для застосування найбільш ефективних інструментів та механізмів державної фінансової підтримки промислового комплексу.
Встановлено, що механізм державної фінансової підтримки розвитку промисловості України є важливою складовою забезпечення всього виробничого циклу ресурсами (включно з етапами розробки, безпосереднього промислового виробництва та експлуатації) і передбачає застосування з цією метою як прямого фінансування за рахунок бюджетних коштів, так і використання методів непрямого регулювання, спрямованих передусім на досягнення економії та більш ефективного використання фінансових ресурсів суб'єктів промислового виробництва.

D. Mishchenko, L. Mishchenko, D. Kholoshnya

STATE FINANCIAL SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF INDUSTRY IN UKRAINE AS A METHOD OF OVERCOMING THE FINANCIAL CRISIS

Summary

The article analyzes the distribution of GDP of Ukraine by types of economic activity; It was established that machine building should be considered as a priority link of industry modernization, which should weaken the dependence of the Ukrainian economy on the import of technological equipment and products. Without lifting the machine building, scientific and technological progress in any economic activity, as well as raising the standard of living and welfare of the population, can not be achieved. The results of the analysis of the activity of the machine-building industry of Ukraine suggest that the share of machine building is constantly decreasing. The experience of the leading countries of the world shows the need for a combination of state activity and a market mechanism within the framework of the new industrial policy, which would provide the opportunity to apply the most effective tools and mechanisms of state financial support to the industrial complex.
It was established that the mechanism of state financial support for the development of Ukrainian industry is an important component of ensuring the entire production cycle of resources (including the stages of development, direct industrial production and operation), and provides for the use of direct financing from the budget funds and the use of indirect control methods for this purpose , aimed primarily at achieving economies of scale and more efficient use of the financial resources of the subjects of industrial production.

№ 11 2017, стор. 15 - 20

Кількість переглядів: 9

Відомості про авторів

Д. А. Міщенко

д. н. з держ. упр., професор, професор кафедри фінансів, Університет митної справи та фінансів

D. Mishchenko

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Finance, University of Customs and Finance


Л. О. Міщенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Університет митної справи та фінансів

L. Mishchenko

PhD, Associate Professor, Associate Professor Department of Finance, University of customs business and finance


Д. О. Холошня

магістр, Університет митної справи та фінансів

D. Kholoshnya

Master of the University of Customs and Finance

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.