EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВ ПТАХІВНИЦТВА
М. А. Полегенька

Назад

УДК: 650.12.34:636.5

М. А. Полегенька

ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВ ПТАХІВНИЦТВА

Анотація

У статті досліджено наукову думку щодо теоретичних аспектів формування логістичної системи підприємств та надано авторське визначення логістичної системи підприємств птахівництва. Обгрунтовано необхідність створення логістичної системи підприємств птахівництва та проаналізовано основні підходи й особливості її формування. Встановлено, що резервом підвищення ефективності діяльності підприємств-виробників птахівничої продукції є посилення дії розподільчої логістики, яка є невід'ємною частиною загальної логістичної системи підприємства і охоплює весь ланцюг системи розподілу: маркетинг, транспортування і складування.
Доведено необхідність впровадження логістичного управління товарообігом продукції підприємств птахівництва, яке передбачає перехід на системне планування та організацію, що дозволяє використовувати можливості раціоналізації виробничих процесів та переваги сучасної концепції управління матеріальними ресурсами. За результатами дослідження визначено, що оптимізація виробництва продукції птахівництва потребує створення відповідної інформаційної інфраструктури, яка б дозволила збирати, організовувати і передавати інформацію з використанням нових інформаційних технологій, сучасних програмних продуктів, засобів обчислювальної техніки та комп'ютерних мереж.
Запропоновано авторську модель формування логістичної системи птахівничого підприємства, впровадження якої дозволить раціоналізувати його виробничо-збутову діяльність, максимально оптимізувати виконання комплексу логістичних операцій та підвищити рівень конкурентоспроможності.

M. Polehenka

FORMATION OF THE LOGISTIC SYSTEM OF POULTRY ENTERPRISES

Summary

The article deals with the scientific opinion on the theoretical aspects of the formation of the logistic system of enterprises and provided the author's definition of the logistic system of poultry enterprises. The necessity of creating a logistic system of poultry enterprises is substantiated and the main approaches and peculiarities of its formation are analyzed. It was established that the reserve for improving the efficiency of activity of poultry producers is to increase the distribution logistics activity, which is an integral part of the overall logistics system of the enterprise and covers the entire chain of distribution system: marketing, transportation and storage.
The necessity of introduction of logistic management of goods turnover of poultry enterprises production, which involves transition to system planning and organization, which allows using the possibilities of rationalization of production processes and advantages of the modern concept of management of material resources, is proved. According to the results of the study, it was determined that optimization of poultry production requires the creation of an appropriate information infrastructure that would allow collecting, organizing and transmitting information using new information technologies, modern software products, computer facilities and computer networks.
The author's model of forming a logistic system of poultry company, the introduction of which will allow to streamline its production and marketing activities, maximally optimize the implementation of a complex of logistics operations and increase the level of competitiveness.

№ 10 2017, стор. 95 - 98

Кількість переглядів: 3

Відомості про авторів

М. А. Полегенька

аспірант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

M. Polehenka

postgraduate student of the Dnepropetrovsk State Agricultural and Economic University

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.