EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ НТП ТА ІННОВАЦІЙ НА РОЗВИТОК АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА
С. І. Крючок

Назад

УДК: 330:10.15

С. І. Крючок

ВПЛИВ НТП ТА ІННОВАЦІЙ НА РОЗВИТОК АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Анотація

У статті встановлено, що найбільш повно сутність науково-технічного прогресу розкривається в системі категорій результативних і ресурсних характеристик, які визначають різні його сторони — як результату удосконалення виробництва, так і безпосередньо самого процесу його удосконалення, інтенсивність якого визначається величиною необхідних ресурсів. Інтелектуальний капітал виступає специфічним виробничим ресурсом агропромислового підприємства, представленим людським інтелектом і отриманими інтелектуальними продуктами, використання якого дасть можливість підприємству активізувати інноваційну діяльність, формувати конкурентні переваги. Аналіз різноманітних визначень "інновації" дозволяє зробити висновок про специфічний зміст інновації, а головною функцією інноваційної діяльності є функція технічних, технологічних, економічних, організаційних та інших змін.

S. Kriuchok

THE INFLUENCE OF THE SCIENTIFIC AND TECHNICAL PROGRESS AND INNOVATIONS FOR THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION

Summary

The article establishes that the most complete nature of scientific and technological progress is revealed in the system of categories of productive and resource characteristics, which determine its various sides — as a result of improving production, as well as directly the process of its improvement, the intensity of which is determined by the size of the necessary resources. Intellectual capital resources in favor specific production of agricultural enterprises represented by human intelligence and intellectual products obtained, the use of which will enable the company to step up innovation, generate competitive advantages. Analysis of different definitions of "innovation" suggests the specific content innovation, and innovation main function is a function of technical, technological, economic, organizational and other changes.

№ 10 2017, стор. 92 - 94

Кількість переглядів: 2

Відомості про авторів

С. І. Крючок

здобувач, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

S. Kriuchok

candidate for a degree, Dnipropetrovsk State University of Agrarian and Economics

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.