EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
В. О. Біленко, А. Ю. Губа

Назад

УДК: 330.4:657.922:303.4(477)

В. О. Біленко, А. Ю. Губа

АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Анотація

Проаналізовано наукові засади системи сталого розвитку сільського господарства. Зроблено висновок про те, що розв'язати екологічні проблеми тільки шляхом розробки нових та впровадження вже існуючих екологічно чистих та ресурсозберігаючих технологій вже неможливо. Виявлено, що словосполучення "сталий розвиток" безпосередньо пов'язано тільки з досягненням екологічної рівноваги і дотриманням екологічних принципів розвитку суспільства, націлених на збереження навколишнього середовища у тривалій перспективі. Виявлено, що сталий розвиток необхідно розуміти не як результат, а як процес. Проаналізовано інформаційні зв'язки системи моніторингу сільського господарства. Запропоновано розглядати їх з урахування трьох блоків: теоретико-методологічних засад, практичного використання природних ресурсів, а також наявних фактичних даних. Зазначено екологічний, економічний й соціальний блоки показників для визначення сталості розвитку сільського господарства України.

V. Bilenko, A. Guba

ANALYSIS AND FORECASTING OF THE STATE OF THE AGRICULTURAL AGRICULTURE OF UKRAINE WITH THE CONDUCT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Summary

The scientific principles of the system of sustainable development of agriculture are analyzed. It is concluded that solving environmental problems only by developing new ones and introducing already existing environmentally friendly and resource-saving technologies is no longer possible. It has been found that the phrase "sustainable development" is directly related to the achievement of the ecological balance and compliance with the ecological principles of the development of society, aimed at preserving the environment in the long run. It has been found that sustainable development must be understood not as a result, but as a process. The information links of the monitoring system of agriculture are analyzed. It is proposed to consider them taking into account three blocks: theoretical and methodological principles, practical use of natural resources, as well as available factual data. The ecological, economic and social blocks of indicators for determining the sustainability of agricultural development in Ukraine are indicated.

№ 10 2017, стор. 86 - 89

Кількість переглядів: 3

Відомості про авторів

В. О. Біленко

к. е. н., старший викладач, Запорізький національний університет

V. Bilenko

PhD in Economics, the Teacher, Zaporizhzhya National University


А. Ю. Губа

магістрант, Запорізький національний університет

A. Guba

the Master, Zaporizhzhya National University

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.