EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
М. В. Штань

Назад

УДК: 336.5:331.2

М. В. Штань

НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті з'ясовано, що розвиток національної економіки значною мірою обумовлюється роллю держави у цих процесах. Проведено аналіз чинників, які негативними чином позначаються на перспективах виходу економіки України на траєкторію стійкого економічного зростання. Визначено напрями підтримання висхідного тренду розвитку національної економіки. Проаналізовано перспективні напрями використання національного підприємницького потенціалу в Україні. Розкрито тенденції та закономірності позитивних зрушень у структурі національної економіки. Досліджено концептуальні основи та визначено основні детермінанти активізації державного регулювання економіки України.
Узагальнено міжнародний досвід модернізації національної економіки як чинника забезпечення стійкого економічного зростання. Обгрунтовано напрями використання в Україні світового досвіду стимулювання економічного розвитку.

M. Shtan

THE WAYS TO STIMULATE THE DEVELOPMENT OF ECONOMY OF UKRAINE BY STATE

Summary

The article clarifies that the development of the national economy is largely conditioned by the role of state in these processes. The analysis of factors that negatively affect the prospects of the Ukrainian economy's entrance on the trajectory of sustainable economic growth has been carried out. The directions of maintaining the upward trend of the national economy development have been determined. The perspective directions of using the national entrepreneurial potential in Ukraine have been analyzed. The tendencies and patterns of positive changes in the structure of the national economy have been revealed. The conceptual bases have been investigated and the main determinants of activation of the state regulation of the Ukrainian economy have been determined.
An international experience of modernization of the national economy as a factor of ensuring sustainable economic growth has been generalized. The ways of using the world experience of stimulating economic development in Ukraine has been substantiated.

№ 10 2017, стор. 53 - 57

Кількість переглядів: 4

Відомості про авторів

М. В. Штань

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку та фундаментальних економічних дисциплін, Національна академія управління

M. Shtan

Ph.D., Associate professor of the Department of Finance, Accounting and Fundamental Economic Disciplines, National Academy of Management

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.