EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ СТАНУ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ
А. Д. Мостова

Назад

УДК: 338.439.02

А. Д. Мостова

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ СТАНУ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

Анотація

У статті проведено аналіз сучасного методичного забезпечення аналізу стану продовольчої безпеки в Україні. Досліджено основні методичні підходи до оцінки продовольчої безпеки згідно з нормативно-правовими актами. Виділено переваги й недоліки існуючих методик аналізу стану продовольчої безпеки країни з точки зору подальшої розробки стратегії. Встановлено недосконалість методичної бази для формування стратегії продовольчої безпеки та прийняття відповідних стратегічних рішень. Доведено, що оцінка продовольчої безпеки проводиться фрагментарно з неможливістю ідентифікації проблемних складових та виявлення пріоритетних напрямів стратегічного планування. Обгрунтовано необхідність розробки об'єктивної системи показників, яка б враховувала всі складові, від яких залежить продовольча безпека.
Запропоновано методику оцінки продовольчої безпеки держави, яка враховує складові стратегії продовольчої безпеки та дозволяє виявити напрями стратегічного планування, на основі яких можна сформувати надійне підгрунтя зміцнення продовольчої безпеки країни. Для подальшого удосконалення методичного забезпечення аналізу стану продовольчої безпеки країни розроблено систему відносних величин (індексів) об'єктивної оцінки тенденцій продовольчої безпеки у порівнянні з нормативними або сприятливими за певними критеріями значеннями.
Показники для оцінювання стратегічного рівня продовольчої безпеки запропоновано систематизувати відповідно до чотирьох груп: оцінки тенденцій виробництва та його відповідності внутрішнім потребам; залежності продовольчого постачання країни та ресурсного забезпечення аграрного сектору від імпортних поставок; оцінки динаміки запасів (співвідношення виробництва і споживання); оцінки якості і доступності продовольства, збалансованості харчування. Проведено практичну ілюстрацію запропонованої методики та сформульовано висновки з проведеного дослідження щодо подальшої розробки стратегії продовольчої безпеки держави.

A. Mostova

IMPROVEMENT OF METHODICAL SUPPORT OF ANALYSIS OF THE STATE OF FOOD SECURITY OF THE COUNTRY

Summary

The article analyzes modern methodological support for analysis of food security in Ukraine. The basic methodical approaches to food safety assessment according to normative legal acts are explored. The advantages and disadvantages of existing methods of analysis of the state of food security of the country from the point of view of further development of the strategy are highlighted. The imperfection of the methodological basis for the formation of the food security strategy and the adoption of appropriate strategic decisions is established. It is proved that the assessment of food safety is fragmentary with the impossibility of identifying the problem components and identifying the priority directions of strategic planning. The necessity of developing an objective system of indicators, which takes into account all the components on which food security depends.
The method for assessing food security of the state that takes into account the components of the food security strategy and allows to identify areas of strategic planning on the basis of which it is possible to form a solid ground for strengthening the country's food security is proposed. The system of relative values (indexes) of objective estimation of food safety tendencies in comparison with normative or favorable values according to certain criteria is developed for the further improve the methodological support of the analysis of the state of food security of the country.
The indicators for assessing the strategic level of food security are proposed to be grouped according to four groups: assessment of production trends and their compliance with domestic needs; dependence of food supply of the country and resource supply of the agricultural sector on import deliveries; estimation of stocks dynamics (ratio of production and consumption); assessing the quality and availability of food, balancing nutrition. A practical illustration of the proposed methodology was made, and conclusions from the conducted research on the further development of the food security strategy of the state were formulated.

№ 10 2017, стор. 42 - 47

Кількість переглядів: 29

Відомості про авторів

А. Д. Мостова

к. е. н., старший викладач, ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля", м. Дніпро

A. Mostova

Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer of International Marketing Department, Alfred Nobel University, Dnipro

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.