EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИКА РЕАЛІЗАЦІЇ АГРОІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ОБ'ЄКТА СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
Н. О. Петренко

Назад

УДК: 631.1:65.01

Н. О. Петренко

МЕТОДИКА РЕАЛІЗАЦІЇ АГРОІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ОБ'ЄКТА СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

Сучасний етап розвитку і зміцнення ринкових відносин обумовлює необхідність застосування інноваційних форм та методів управління підприємством, зокрема у аграрній сфері. Основною метою інноваційної діяльності є створення стабільного і ефективного виробництва, здатного реагувати на зміни ринкової кон'юнктури. Сучасні інновації носять удосконалюючий характер і націлені на підвищення ефективності використання виробничих ресурсів, у тому числі, за допомогою поліпшення якості кінцевого продукту. Тому питання впровадження агроінноваційної політики як об'єкта стратегічного управління наразі є актуальним.
У статті удосконалено та доповнено визначення терміну "інновація в агросфері". Проаналізовано методи економічної оцінки інноваційних проектів та з'ясовано, що вони грунтуються на оцінці і порівнянні обсягу передбачуваних інвестицій і майбутніх грошових надходжень, обумовлених інвестиціями в інновації.
Виокремлено головні компоненти, які утворюють агроінноваційну інфраструктуру та визначено форми її реалізації. Встановлено, що важливим етапом при реалізації інноваційних проектів є визначення ціни агроінновацій та їх стратегічні напрями розвитку.
На основі дослідження стану і розвитку агроінноваційної діяльності в Україні розроблено методику регулювання інноваційними процесами в аграрній сфері.

N. Petrenko

IMPLEMENTATION METHODOLOGY TO THE AGRO INNOVATION POLITICS AS AN OBJECT OF STRATEGIC MANAGEMENT

Summary

Development and strengthening of market relations, currently, causes necessity the application of innovative forms and enterprise management methods, in particular in the agrarian sector. The main purpose of innovation is creating a stable one and efficient production, which is capable of responding changes to the market conditions. Contemporary innovation to wear the improving character and focused on increase efficiency use of productive resources, including, by improving the quality of the final product. Therefore, issue about the introduction of agro innovative policy as an object of strategic management, is relevant, currently.
In the article to improved and supplemented definition the "innovation in the agro sphere". Analyzed methods of economic evaluation of innovative projects and found out they based on the evaluation and comparing the amount of projected investment and future cash receipts, that are conditioned investment in innovation.
Highlighted the main components which form the agro innovation of infrastructure and defined forms of its implementation. Installed an important stage, when implementing innovative projects is the definition of the price of agro innovations and their strategic directions of development.
As a result of research to the situation and the development of agrarian innovation in Ukraine was developed the method of regulation of innovation processes in the agrarian sector.

№ 10 2017, стор. 37 - 41

Кількість переглядів: 751

Відомості про авторів

Н. О. Петренко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

N. Petrenko

PhD (Economics), Associate Professor department of management Uman National University of Horticulture, Uman

Як цитувати статтю

Петренко Н. О. Методика реалізації агроінноваційної політики як об'єкта стратегічного управління. Економіка та держава. 2017. № 10. С. 37–41.

Petrenko, N. (2017), “Implementation methodology to the agro innovation politics as an object of strategic management”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 37–41.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.