EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОРМОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО СВИНАРСТВА В УКРАЇНІ
М. І. Ібатуллін

Назад

УДК: 636.4(477):636.085/.087

М. І. Ібатуллін

КОРМОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО СВИНАРСТВА В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розглядаються проблеми забезпечення кормами сільськогосподарських підприємств-виробників продукції свинарства. Найважливіша складова стабільної рентабельності галузі — ефективне використання кормів, частка яких у структурі собівартості свинини сягає 70%, а отже, технологічним орієнтиром для всіх підприємств визначено показник конверсії корму.
Встановлено, що за показником конверсії корму Україна відстає від країн з розвинутим свинарством. Встановлено, що вітчизняна система сертифікації не відповідає європейській. Саме тому скасування Євросоюзом мит для української сільськогосподарської продукції не означає, що українські виробники можуть експортувати комбікорми. Для цього у вітчизняних умовах потрібно сертифікувати весь процес — від одержання зерна до виробництва комбікормів.
Вважаємо, що необхідно сформувати нормативно-правове забезпечення безпечності кормів як одного із етапів агропродовольчого ланцюга, у якому висока якість та безпечність харчових продуктів досягається на основі прозорості технологічного процесу від їх виробництва до згодовування кормів. Додержання принципу прозорості товароруху кормів дасть можливість у кожному конкретному випадку встановити, у кого відповідний оператор ринку придбав сировину для виробництва кормів та якому суб'єкту було реалізовано відповідну готову продукцію. Це дасть змогу створити дієвий механізм притягнення до відповідальності (у тому числі цивільно-правової) оператора ринку, який допустив порушення законодавства та увів в обіг небезпечний корм.

M. Ibatullin

FODDER SUPPLY AS THE BASIS OF EFFECTIVE PIG BREEDING IN UKRAINE

Summary

The article deals with problems of provision of feed by agricultural enterprises — producers of pig products. The most important part of the stable profitability of the industry is the efficient use of feed, the share of which in the structure of the cost of pork reaches 70%, and hence, the technological benchmark for all enterprises determined the conversion rate of feed.
It is established that Ukraine is lagging behind the countries of developed pig production by the indicator of feed conversion. It is established that the domestic certification system does not correspond to the European one. That is why the abolition of customs duties for Ukrainian agricultural products by the European Union does not mean that Ukrainian producers can export fodder. To do this, in domestic conditions, it is necessary to certify the entire process — from the receipt of grain to the production of feed.
We believe that it is necessary to formulate a legal framework for the safety of feed as one of the stages of the agro-food chain, in which the high quality and safety of food products is achieved on the basis of the transparency of the technological process from their production to feeding fodder. Adherence to the principle of transparency of commodity turnover of forages will enable, in each case, to determine who the relevant market operator has acquired raw material for the production of feed and to which entity the corresponding finished products have been sold. This will enable to create an effective mechanism of prosecution (including civil law) of the market operator, who committed a violation of the law and put into circulation hazardous food.

№ 10 2017, стор. 13 - 16

Кількість переглядів: 2

Відомості про авторів

М. І. Ібатуллін

д. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

M. Ibatullin

PHD doctor, associate professor, National University of Bioresources and Natural Resources of Ukraine

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.