EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ
Т. В. Пуліна

Назад

УДК: 005.8:006.032

Т. В. Пуліна

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті висвітлено питання необхідності визначення сучасних тенденцій управління ризиками під час планування та реалізації інноваційних проектів в Україні. Розглянуто сьогоденні аспекти управління ризиками в інноваційних проектах у нашій країні, виділено комплекс недоліків управління ризиками проектів в Україні. На підставі аналізу світового досвіду запропоновано класифікацію видів ризиків за різними факторами залежно від джерела їх виникнення, ступеня впливу, місця виникнення, наслідків проявів, ступеня передбачуваності, можливості страхування. З'ясовано, що найзначущим є спосіб класифікації за джерелами ризику.
Проаналізовано світову практику найуспішнішого управління проектами та визначенні найефективніші методи оптимізації та управління ризиками, які дадуть можливість українському підприємству отримувати прибуток від реалізації інноваційного проекту з мінімальними втратами.

T. Pulina

MODERN ASPECTS AND METHODS OF RISK MANAGEMENT OF INNOVATIVE PROJECTS IN UKRAINE

Summary

The article highlights the issue of the need to determine the current trends in risk management while planning and implementing innovation projects in Ukraine. The present aspects of risk management in innovative projects in our country are considered, a complex of drawbacks of project risk management in Ukraine is outlined. Based on the analysis of world experience, a classification of types of risks is proposed due to different factors, depending on the source of their occurrence, degree of influence, place of origin, consequences of manifestations, degree of predictability, insurance possibilities. It is revealed that the most important way is to classify by sources of risk.
The analysis of the world practice of the most successful project management and determination of the most effective methods of optimization and risk management has been conducted which will enable the Ukrainian company to receive profit from implementing an innovative project with minimal losses.

№ 10 2017, стор. 4 - 8

Кількість переглядів: 5

Відомості про авторів

Т. В. Пуліна

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя

T. Pulina

Doctor of Sciences (Economics), Associate Professor, Head of Department of management, Zaporozhye national technical university, Zaporozhye

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.