EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБЛЕННЯ ТИПОВОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
А. Б. Бойчук

Назад

УДК: 658.589

А. Б. Бойчук

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБЛЕННЯ ТИПОВОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Анотація

Доведено переваги розроблення та використання типової інноваційної програми. Запропоновано механізм використання типових рішень при розробці програми інноваційного розвитку підприємства, який містить набір вихідних параметрів, що формують інструментарій розробки, вимагають належної оцінки ефективності реалізації, а також передбачають заходи щодо коригування параметрів з метою приведення їх у відповідність поточним умовам середовища функціонування. Структуровано завдання інноваційної програми відповідно до мети інноваційного розвитку підприємства по етапах створення та реалізації інноваційного потенціалу і його структурних елементах. Встановлено, що використання типової інноваційної програми призводить до необхідності модифікації інформаційного процесу на етапах пошуку, збору та первинної структуризації, зберігання, опрацювання, передавання, використання та захисту інформації для забезпечення релевантності, адресності, агрегованості, захищеності та можливості її повторного використання.

A. Boychuk

METHODIC ASPECTS OF DEVELOPING A TYPICAL INNOVATION PROGRAM FOR THE NEEDS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF UKRAINIAN ENTERPRISES

Summary

The advantages of developing and using a typical innovation program have been proven. The mechanism of using typical solutions in the development of the enterprise's innovative development program, which contains a set of output parameters that form the development tools, require the proper evaluation of the implementation efficiency and provide measures for adjusting the parameters in order to bring them into compliance with the current conditions of the functioning environment, has been suggested. The tasks of the innovation program are structured according to the objective of innovative development of the enterprise by the stages of creation and implementation of innovative potential and its structural elements. It has been established that the use of a typical innovation program leads to the need to modify the information process at the stages of the search, collection and primary structuring, storage, processing, transmission, use and protection of information to ensure relevance, targeting, aggregation, security and the possibility of its re-use.

№ 9 2017, стор. 102 - 108

Кількість переглядів: 747

Відомості про авторів

А. Б. Бойчук

аспірант, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

A. Boychuk

Ph.D. student, Lviv Polytechnic National University, Lviv

Як цитувати статтю

Бойчук А. Б. Методичні аспекти розроблення типової інноваційної програми для забезпечення потреб інноваційного розвитку підприємств України. Економіка та держава. 2017. № 9. С. 102–108.

Boychuk, A. (2017), “Methodic aspects of developing a typical innovation program for the needs of innovative development of ukrainian enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 102–108.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.