EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ НА ОСНОВІ ОПТИМІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКИХ АКТИВІВ
С. М. Халатур, М. Є. Гармаш

Назад

УДК: 338.434

С. М. Халатур, М. Є. Гармаш

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ НА ОСНОВІ ОПТИМІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКИХ АКТИВІВ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню сутності управління активами банку та його значення щодо нівелювання проблемних ситуацій, обгрунтуванню шляхів оптимізації активів банків, розробці дієвих підходів та практичних рекомендацій щодо фінансово кредитного забезпечення сільськогосподарської галузі .
Однак недостатніми залишаються аспекти системної взаємодії банківської системи і підприємств агропромислового виробництва та стратегічні перспективи ефективного розвитку системи фінансування аграріїв.
Сьогодні економічний розвиток сільськогосподарської галузі є необхідним, але фінансово кредитне забезпечення є досить складним до реалізації процесом, що супроводжується об'єктивно існуючими проблемами розвитку зовнішнього і внутрішнього походження. Необхідність подолання об'єктивних макроекономічних перешкод щодо поліпшення, розширення та ефективного розвитку кредитного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників залишається однією з актуальних проблем аграрного сектору вітчизняної економіки.
Таким чином, складність проблем кредитного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників зумовлює необхідність подальшого дослідження теоретичних, методичних та практичнихпитань щодо розв'язання найболючіших проблем українського села.

S. Khalatur, M. Garmash

FINANCIAL CREDIT SUPPORT OF THE AGRICULTURAL SECTOR BASED ON OPTIMIZATION OF BANK ASSETS

Summary

The article is devoted to the study of the essence of asset management of the bank and its importance for leveling problem situations, substantiating ways to optimize the assets of banks, developing effective approaches and practical recommendations on financial and credit support for the agricultural sector.
However, aspects of the systemic interaction of the banking system and enterprises of agro-industrial production and the strategic prospects for the effective development of the agrarian financing system remain insufficient.
Today, the economic development of the agricultural sector is necessary, but financial security is difficult enough to implement the process, accompanied by objectively existing problems of development of external and internal origin. The need to overcome objective macroeconomic obstacles to improve, expand and efficiently develop credit support for agricultural producers remains one of the topical problems of the agrarian sector of the domestic economy.
Thus, the complexity of the problems of credit provision of agricultural producers calls for further research of theoretical, methodological and practical issues to address the most painful problems of the Ukrainian village.

№ 9 2017, стор. 78 - 81

Кількість переглядів: 687

Відомості про авторів

С. М. Халатур

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

S. Khalatur

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Finance and Banking Department, Dnipro State Agrarian and Economic University


М. Є. Гармаш

магістр, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

M. Garmash

Dnipro State Agrarian and Economic University

Як цитувати статтю

Халатур С. М., Гармаш М. Є. Фінансово-кредитне забезпечення сільськогосподарської галузі на основі оптимізації банківських активів. Економіка та держава. 2017. № 9. С. 78–81.

Khalatur, S. and Garmash, M. (2017), “Financial credit support of the agricultural sector based on optimization of bank assets”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 78–81.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.