EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ
Н. М. Ступень

Назад

УДК: 504.062: 338.48 (477)

Н. М. Ступень

ОЦІНКА ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ

Анотація

У статті систематизовано соціально-економічні чинники розвитку курортно-рекреаційної галузі та проаналізовано їх вплив на ефективність функціонування цієї сфери. Шляхом кореляційно-регресійного аналізу відібрано соціально-економічні чинники, які мають найтісніший вплив на показники економічної ефективності курортно-рекреаційної галузі України. Отримано математичні залежності зміни значення доходу курортно-рекреаційних спеціалізованих засобів розміщування від цих чинників. Такий підхід дає можливість розрахувати ймовірні тенденції параметрів ефективності функціонування курортно-рекреаційної галузі залежно від зміни чинників впливу.

N. Stupen

ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF SOCIO-ECONOMIC FACTORS ON THE EFFICIENCY OF THE RESORT AND RECREATION INDUSTRY

Summary

The article systematizes socio-economic factors of the resort and recreation industry development and analyzes their influence on the efficiency of the functioning of this area. By way of correlation-regression analysis, socio-economic factors that have the closest impact on the indicators of economic efficiency of the resort and recreation industry of Ukraine are selected. Mathematical dependences of changes in the value of income of resort and recreational specialized means of placement on these factors are obtained. This approach provides an opportunity to calculate the probable trends of the parameters of the efficiency of the functioning of the resort and recreational industry depending on the changing factors of influence.

№ 9 2017, стор. 62 - 65

Кількість переглядів: 1418

Відомості про авторів

Н. М. Ступень

к. е. н., доцент, доцент кафедри кадастру територій, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

N. Stupen

PhD Candidate of Economic Sciences, Docent, Associate Professor of Territories Cadastre, "Lviv Polytechnic" National University, Lviv city

Як цитувати статтю

Ступень Н. М. Оцінка впливу соціально-економічних чинників на ефективність курортно-рекреаційної галузі. Економіка та держава. 2017. № 9. С. 62–65.

Stupen, N. (2017), “Assessment of the influence of socio-economic factors on the efficiency of the resort and recreation industry”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 62–65.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.