EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
Н. О. Рязанова

Назад

УДК: 330.5:338.3

Н. О. Рязанова

ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Анотація

Метою цієї статті є систематизація і оцінка економічних і неекономічних ефектів від реалізації механізмів розвитку відновлюваної енергетики в Україні. У статті розглянуто вплив відновлюваних джерел енергії на процес ціноутворення, висвітлено політику підтримки відновлюваних джерел енергії, проаналізовано емісію життєвих циклів різноманітних технологій, освітлено схеми підтримки відновлюваних джерел енергії та механізм їх застосування, обгрунтовано прогнозні тенденції стану джерел і різних способів виробництва енергії, визначено перспективні напрями розвитку нетрадиційних відновлюваних джерел енергії в Україні, охарактеризовано проблеми та перспективи використання відновлювальної енергетики в Україні. Для підтримки відновлюваних джерел енергії використовуються податкові стимули (пільги, кредити). Найпоширенішою схемою підтримки є фіксований тариф. Суть цього механізму полягає в забезпеченні гарантованого доходу (фіксованого тарифу) виробникам зеленої електроенергії, який повинен покрити усі витрати їх генерації. Для того, щоб відновлювана енергетика реально набула розмаху у виробництві енергії слід прискорювати темпи впровадження її потужностей з одночасним зменшенням собівартості виробленої енергії на основі використання новітніх технологій, передусім, вітчизняних розробок. Напрацювання нових технологій і матеріалів підвищить ефективність, надійність, економічність відновлюваних джерел енергії. Необхідно скоординувати існуючі напрями досліджень у країні у рамках єдиної програми, узгодивши її з міжнародними проектами у цій сфері.

N. Riazanova

ECONOMIC MECHANISMS OF DEVELOPMENT OF REFURBISHABLE ENERGY

Summary

The purpose of the real article are systematization and estimation of economic and uneconomical effects from realization of mechanisms of development of refurbishable energy in Ukraine. In the article refurbishable energy sources is considered on the process of pricing, the policy of support of refurbishable energy sources is reflected, emission of life cycles of various technologies is analysed, the charts of support of refurbishable energy sources and mechanism of their application are lighted up, the prognosis tendencies of the state of sources and different methods of production of energy are reasonable, perspective directions of development of unconventional refurbishable energy sources are certain in Ukraine, problems and prospects of the use of energy are described in Ukraine. For support of refurbishable sources to energy tax incentives (privileges, credits) are used. The most widespread chart of support is the fixed tariff. Essence of this mechanism consists in providing of the assured profit (fixed tariff) to the producers of green electric power, that must cover all charges of their generation. In order that refurbishable energy really purchased a scope in the production of energy it follows the rates of introduction of her powers with the simultaneous diminishing to the prime price of mine-out energy on the basis of the use of the newest technologies, foremost, home developments. Work of new technologies and materials will promote efficiency, reliability, economy of refurbishable energy sources. It is necessary existent directions of researches in a country within the framework of the only program, co-ordinating her with international projects in this sphere.

№ 9 2017, стор. 58 - 61

Кількість переглядів: 901

Відомості про авторів

Н. О. Рязанова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів, обліку і банківської справи, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Старобільськ

N. Riazanova

Candidate of Economic Sciences, (Ph. D.), Docent, Head of the Department of Finance, Accounting and Banking, Luhansk Taras Shevchenko National University

Як цитувати статтю

Рязанова Н. О. Економічні механізми розвитку відновлюваної енергетики. Економіка та держава. 2017. № 9. С. 58–61.

Riazanova, N. (2017), “Economic mechanisms of development of refurbishable energy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 58–61.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.