EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕВОЛЮЦІЯ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
А. О. Тимошенко

Назад

УДК: 336

А. О. Тимошенко

ЕВОЛЮЦІЯ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Анотація

Обгрунтовано, що розвиток української економіки супроводжувався пошуком ефективних варіантів використання інструментів фіскальної політики (податкової політик і державних видатків). У статті розглянуто етапи трансформації фіскальної політики. Зважаючи на те, що часові терміни етапів трансформації податкової політики не збігаються з часовими термінами етапів трансформації бюджетної політики їх розглянуто окремо: виділено періоди розвитку податкової політики і періоди становлення сучасної бюджетної системи України. Доведено, що прослідковується перманентне зростання валового боргу країни, при цьому це зростання не супроводжується, на жаль, позитивними змінами в економіці країни. Останнє підштовхує до податкового реформування через розробку і впровадження заходів зі зниження податкового тягаря, поряд з активізацією економічних процесів у країні в цілому і по регіонах, враховуючи їх рівень економічного розвитку, їх можливості і потреби у фінансуванні соціальних послуг для населення певної адміністративної території. Визначено, що бюджетна система України, починаючи з моменту набуття країною незалежності перебуває в стані постійного реформування поряд з модернізацією податкової системи. Аргументовано, що для розробки заходів з досягнення ефективної фіскальної політики, варто адаптувати досвід економічно розвинутих країн у частині вирішення заявленої проблеми.

A. Timoshenko

EVOLUTION OF UKRAINE'S FISCAL POLICY

Summary

In the paper it is justified that the development of the Ukrainian economy was accompanied by the search for effective options for using fiscal policy tools (tax policy and public spending). It has been considered the stages of the transformation of the fiscal policy. Even though the time periods for the stages of the transformation of the tax policy do not coincide with the time periods of the stages of the transformation of the budget policy, they are considered separately: the periods of the development of the tax policy and the periods of the formation of the modern budgetary system of Ukraine are outlined. It is proved that the permanent growth of the country's gross debt can be traced, while this growth is not accompanied, unfortunately, by positive changes in the country's economy. The latter pushes for tax reform by developing and implementing measures to reduce the tax burden, along with the activation of economic processes in the country and by regions, taking into account their level of economic development, their capabilities and the need to finance social services for the population of a certain administrative territory. It is determined that the budget system of Ukraine, starting from the moment of independence acquisition by the country, is in a state of constant reform along with the modernization of the tax system. It is argued that to develop measures to achieve effective fiscal policy, the experience of economic developed countries should be adapted to solve the stated problem.

№ 9 2017, стор. 48 - 51

Кількість переглядів: 870

Відомості про авторів

А. О. Тимошенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи, ПВНЗ "Європейський університет", м. Київ

A. Timoshenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Finance and Banking, PHEE "European University", Kiev

Як цитувати статтю

Тимошенко А. О. Еволюція фіскальної політики України. Економіка та держава. 2017. № 9. С. 48–51.

Timoshenko, A. (2017), “Evolution of Ukraine's fiscal policy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 48–51.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.