EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

THE INFLUENCE OF THE INFORMATISATION ON THE AGRICULTURAL EDUCATION SYSTEM DEVELOPMENT IN UKRAINE
E. Kirieieva

Назад

УДК: 338.43.01/.02:378

E. Kirieieva

THE INFLUENCE OF THE INFORMATISATION ON THE AGRICULTURAL EDUCATION SYSTEM DEVELOPMENT IN UKRAINE

Summary

The main challenges of the modern digital world have been proved as well as the factors that determine the content of new education paradigms, such as: the transforming of education system from memorizing and storing of large amount of information to the methods of continuously obtaining new knowledge and self-education; transition to the formation of an independent way of thinking, ability to work with different kind of information and different data; form not only professional knowledge and skills but also professional competence. It creates the necessity to improve the education system and particularly the agricultural education system.
As the results of the research, the place and role of the agricultural sector of Ukrainian economy as well as in the world economy were presented in the article. Moreover, the features of the agricultural education system in Ukraine have been defined. The key skills and competitiveness that shall be developed for the efficient agricultural students and future leaders have been proved, among them: flexible logic, the ability to navigate the situation quickly, the strategic thinking, the ability to acquire new knowledge and technologies in a quick way, ability to work in a team and an innovative and creative approach to production, motivation to self-education; ability to carry out creative and research activities. On the basis of the identified needs, a system of methods is offered that can provide the training of the relevant specialists.

Е. А. Кірєєва

ВПЛИВ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК СИСТЕМИ АГРАРНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті визначено основні виклики, що постають перед сучасним суспільством в епоху інформатизації, а також фактори, що визначають зміст нових парадигм освіти таких як: зміна мети освіти з запам'ятовування та зберігання великої кількості інформації на методи постійного отримання нових знань і самоосвіти; переорієнтація освіти на формування незалежного способу мислення, вміння працювати з різними видами інформації; формування не тільки професійних знань та навичок, але й професійних компетентностей. Це створює необхідність вдосконалення системи освіти в цілому та системи аграрної освіти зокрема.
За результатами дослідження було визначено провідне місце і роль аграрного сектору в економіці України, а також у світовій економіці. Крім того, визначено особливості системи аграрної освіти в Україні. Визначено основні навички та знання, які необхідні для підготовки майбутніх лідерів аграрного сектору, серед них: гнучка логіка, можливість швидкого реагування на зміну ситуації, стратегічне мислення, здатність до самоосвіти та отримання нових знань, вміння працювати в команді та інноваційний та креативний підхід до виробництва, вміння проводити творчу та дослідницьку діяльність та інші. На основі визначених потреб запропоновано систему методів, здатних забезпечити підготовку відповідних фахівців.

№ 9 2017, стор. 43 - 47

Кількість переглядів: 790

Відомості про авторів

E. Kirieieva

Candidate of Economics Sciences, Head of Economics Department, Vinnytsia National Agrarian University

Е. А. Кірєєва

к. е. н., завідувач кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет

Як цитувати статтю

Kirieieva, E. (2017), “The influence of the informatisation on the agricultural education system development in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 43–47.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.