EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ
О. Л. Польова, Л. В. Барда

Назад

УДК: 658.147

О. Л. Польова, Л. В. Барда

ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

Анотація

У статті наведено теоретичне узагальнення та практичне використання системи корпоративного управління комерційними банками України. Визначено, що підвищення рівня капіталізації банківських установ та створення передумов фінансової стабільності їх діяльності значною мірою визначаються якістю системи корпоративного управління. Передусім, це зумовлено тим, що для потенційних інвесторів при прийнятті рішень щодо участі в капіталі того чи іншого банку найвагомішим аргументом стає саме неухильне дотримання його менеджерами встановлених норм корпоративної поведінки. За допомогою визначених принципів корпоративного управління банку встановлено, що задоволення інтересів всіх учасників банківської діяльності може бути реалізовано лише за всебічної роботи всіх банківських структур. За результати дослідження якості корпоративного управління в комерційних банках України у 2016 р. з'ясовано помірний рівень ризику для акціонерів та інвесторів.

O. Polyova, L. Barda

ORGANIZATION OF THE SYSTEM OF CORPORATE GOVERNANCE IN THE BANKING SECTOR OF UKRAINE

Summary

The article gives a theoretical generalization and practical use of the corporate governance system of commercial banks of Ukraine. It is determined that increasing the level of capitalization of banking organizations and creating the prerequisites for financial stability of their activities are largely determined by the quality of their corporate governance system.
First of all, this is due to the fact that for potential investors in making decisions about participation in the capital of a bank the most important argument becomes the strict observance by its managers of the established norms of corporate behavior. With the help of certain principles of corporate governance of the bank it was established that satisfaction of interests of all participants of banking activity — can be realized only with the comprehensive work of all banking structures. According to the results of the survey of the quality of corporate governance in commercial banks in Ukraine in 2016, a moderate level of risk was found for shareholders and investors.

№ 9 2017, стор. 34 - 38

Кількість переглядів: 793

Відомості про авторів

О. Л. Польова

д. е. н., доцент кафедри фінансів банківської справи та страхування Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

O. Polyova

Doctor of Economics , Associate professor, Department of Finance, Banking and Insurance, Vinnitsa National Agrarian University, Vinnitsa


Л. В. Барда

магістрант, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

L. Barda

Student, Vinnitsa National Agrarian University

Як цитувати статтю

Польова О. Л., Барда Л. В. Організація системи корпоративного управління в банківському секторі України. Економіка та держава. 2017. № 9. С. 34–38.

Polyova, O. and Barda, L. (2017), “Organization of the system of corporate governance in the banking sector of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 34–38.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.