EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА ДОБРОБУТ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
В. І. Приймак, О. Р. Голубник, Є. М. Борщук

Назад

УДК: 330.5+338.1

В. І. Приймак, О. Р. Голубник, Є. М. Борщук

ВПЛИВ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА ДОБРОБУТ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Анотація

Проаналізовано підходи науковців до вивчення і оцінювання добробуту населення країни. Обгрунтовано необхідність дослідження впливу тіньової економіки на економічний добробут суспільства при вивченні рівня життя населення країни. Охарактеризовано структурні елементи, позитивні і негативні сторони тіньової економіки. Визначено обсяги і рівень тіньового сектора економіки в Україні та деяких інших країнах світу. Висвітлено головні причини розвитку тіньових процесів у нашій країні. Доведено, що у країнах з високим рівнем тінізації економіки, зокрема і в Україні, через недоплату працедавцями найманим працівникам зароблену ними заробітну плату диференціація доходів зростає, а економічний добробут суспільства зменшується. Встановлено, що негативний вплив на суспільний економічний добробут здійснює тіньова економіка через неможливість перерозподілу тіньових доходів громадян України на користь незаможних верств населення.

V. Pryimak, O. Holybnyk, Yе. Borshchuk

THE INFLUENCE OF THE SHADOW ECONOMY ON THE POPULATION WELFARE OF UKRAINE

Summary

The approaches of scientists to the study and evaluation of the population welfare are analyzed. The need to study the influence of the shadow economy on the economic welfare of the society in studying the standard of living of the population of the country is substantiated. Structural elements, positive and negative aspects of the shadow economy are characterized. The volume and level of the shadow economy sector in Ukraine and some other countries of the world are determined. The main causes of the development of shadow processes in our country are highlighted. In countries with a high level of shadow economy, in particular in Ukraine, because of the underpayment by employers for the employees earned wages the income differentiation increases, and the economic welfare of society is decreasing has been proven. The shadow economy has a negative impact on public economic welfare due to the impossibility of reallocating the shadow incomes of Ukrainian citizens in favor of the poorer sections of the population is established.

№ 9 2017, стор. 4 - 7

Кількість переглядів: 1069

Відомості про авторів

В. І. Приймак

д. е. н., професор, завідувач кафедри інформаційних систем у менеджменті, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

V. Pryimak

Doctor of Economics, professor, head of the department of information systems in management, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv


О. Р. Голубник

к. е. н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

O. Holybnyk

PhD in Economics, associate professor of the department of information systems in management, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv


Є. М. Борщук

д. е. н., професор, професор кафедри економіки, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Львів

Yе. Borshchuk

Doctor of Economics, professor of the department of economics, The Lviv Regional Institute of Public Administration National Academy of Public Administration, the Office of the President of Ukraine, Lviv

Як цитувати статтю

Приймак В. І., Голубник О. Р., Борщук Є. М. Вплив тіньової економіки на добробут населення України. Економіка та держава. 2017. № 9. С. 4–7.

Pryimak, V., Holybnyk, O. and Borshchuk, Yе. (2017), “The influence of the shadow economy on the population welfare of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 4–7.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.